Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Onder "wie is wie" (gemeenteraad en raadscommissie) staan de e-mailadressen. Wilt u een brief of e-mail sturen aan alle (duo-) raadsleden maak dan gebruik van griffie@meppel.nl.

Het kan zijn dat u een voorstel hebt waarover u graag de mening van de raad wilt weten. Dat wordt een burgerinitiatief genoemd. Het is wel belangrijk dat u hiervoor een uitgewerkt voorstel heeft waarover de raad kan besluiten. Wilt u meer informatie over het burgerinitiatief neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@meppel.nl of telefoonnummer
14 0522.

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u wilt inspreken dan moet u zich wel voorafgaand aan de vergadering melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Regelmatig krijgt de gemeenteraad verzoeken om op werkbezoek te komen. Instellingen, organisaties of inwoners ontvangen dan de (duo-) raadsleden om een onderwerp onder de aandacht te brengen. Werkbezoek zijn zeer geschikt om de (duo-) raadsleden ter plekke te laten kijken naar een onderwerp wat u onder de aandacht wilt brengen. Wilt u een werkbezoek organiseren, neem dan contact op met de raadsgriffie. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

De (duo-)raadsleden van een politieke partij vormen samen een fractie. Deze fracties hebben regelmatig fractievergaderingen om hun werkzaamheden voor te bereiden. Hierbij geven de fracties ook de gelegenheid aan inwoners om langs te komen . Op die manier kunt u ook een onderwerp onder de aandacht brengen van de (duo-) raadsleden. Deze fractievergaderingen worden gehouden op maandagavond in het stadhuis. Als u op bezoek wilt bij de fracties neem dan even contact op met de (duo-) raadsleden onder "wie is wie".

https://ris2.ibabs.eu/People/Index/Meppel

Naast het bijwonen van de openbare raads- en commissievergaderingen heeft u de volgende mogelijkheden:

Via deze WEBSITE
Onder "Kalender" kunt u een datum kiezen en hier kunt u live een vergadering volgen of een gehouden vergadering terugzien.

IBABS PRO
De raad werkt papierloos. De (duo-)raadsleden ontvangen de agenda en vergaderstukken via een vergaderapplicatie (app). De openbare app iBabs Pro, kunt u ook gratis gebruiken en daarmee kunt u de openbare stukken van de raads- en commissievergaderingen inzien. iBabs Pro is te downloaden vanuit de app stores. Na installatie kunt u inloggen met sitenaam Meppel emailadres: burger (alleen dit woord, e-mailadres is niet nodig) wachtwoord: burger. Op u PC of laptop gaat u naar www.iBabs.eu, rechtsboven kunt u onder login inloggen.

TWITTER
De gemeenteraad heeft een eigen Twitter account.

https://twitter.com/raadmeppel

GEMEENTEBESTUUR
De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van B&W, die samen het gemeentebestuur vormen, maar ze hebben verschillende rollen en taken.

GEMEENTERAAD
De raad bepaalt op hoofdlijnen hoe zaken (beleidsmatig) in de gemeente aangepakt moeten worden, wat het mag kosten en controleert ook de uitvoering. Hierbij gaat het om onderwerpen die voor de stad, de dorpen en de inwoners van belang zijn.
De raadsleden hebben drie belangrijke taken:

  1. De inwoners vertegenwoordigen. Contact met de inwoners/belanghebbenden kan door de raadsleden worden gestart, maar ook door u! Er zijn verschillende manieren waarop u raadsleden kunt bereiken; zie: “Hoe kan ik iets onder de aandacht” brengen van de raad?
  2. De hoofdlijnen van het beleid bepalen. De raad besluit bijvoorbeeld over de verdeling van de financiën (gemeentebegroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Een plan gaat alleen door als de meerderheid van de raad (de helft plus één) er mee eens is.
  3. Controleren of het college van B&W de afgesproken zaken goed uitvoert.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Het college gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo zorgt hij voor de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten. Hierover legt het college verantwoording af aan de raad. Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders een eigen aandachtsgebied of portefeuilles. Wethouders worden benoemd door de raad.

BURGEMEESTER
De burgemeester is voorzitter van het college van B&W én ook voorzitter van de raad. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd bij Koninklijk besluit. De benoeming geldt voor zes jaar. De raad heeft een rol bij de sollicitatie en herbenoeming van de burgemeester.

https://www.youtube.com/watch?v=eOwQYN7EAjQ

REGLEMENT VAN ORDE EN VERORDENING RAADSCOMMISSIE

Voor zowel de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies gelden enkele vergaderregels. Deze regels zijn opgenomen in een reglement van orde voor de gemeenteraad en een verordening voor commissievergadering. Deze zijn via onderstaande link in te zien.

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Raad_commissies/Gemeenteraad/Reglement_van_orde

De Rekenkamercommissie doet voor de gemeenteraad onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en het werk van het Meppeler gemeentebestuur.

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Rekenkamer

GEDRAGSCODES INTEGRITEIT GEMEENTERAAD EN COLLEGE

Het handelen van raads- en collegeleden dient altijd gericht te zijn op het belang van de gemeente, op de gemeentelijke organisatie en op de inwoners.
Raads- en collegeleden hebben een voorbeeldfunctie. Bestuurlijke integriteit houdt in dat zij de verantwoordelijkheden op zich nemen die de bestuursfunctie meebrengt of anders gezegd ze zijn eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. Mooie woorden, maar de praktijk leert dat het zaak is en blijft om hierover het gesprek te blijven voeren en om hierover afspraken vast te leggen. Deze afspraken zijn vastgelegd in twee gedragscodes. De codes en de richtlijnen uitvoering gedragscode college kunt u via onderstaande link inzien.

https://www.meppel.nl/Bestuurenorganisatie/Burgemeester_wethouders/Nieuwe_gedragscodes_integriteit_gemeenteraad_en_college