Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

4. AUDITCOMMISSIE

donderdag 16 september 2021

19:30 - 21:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J. Bos
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de hybride auditcommissie op 16 september. Deze vergadering begint om 19:30 uur. Commissieleden kunnen zowel fysiek als digitaal aansluiten.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De heren M. van Brussel (SP) en de heer E. J. Jongsma (BDO) zijn met kennisgeving afwezig. De heer van Brussel wordt vervangen door X. Topma.
De heer H. Beerda  (lid rekenkamercommissie) schuift aan voor agendapunt 4 het afstemmingsoverleg. Verder zullen de heren G. Aukema (adviseur VIC) en R. Bouman (BDO) aanschuiven bij agendapunt 6 fraude- en risicobeheersing.

Dit betreft het overleg zoals omschreven in de Controleverordening (artikel 4.3): “Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de gemeenteraad, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder financiën, de gemeentesecretaris, de(concern- )controller en het hoofd financiën.”

De raadscommissie wordt om een advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit: De “Aanwijzingen Accountantscontrole Jaarrekening 2021 Gemeente Meppel” en de bijbehorende bijlage (lokaal normenkader) vast te stellen.

Naast de gevraagde advisering aan de raad over de aanwijzingen, wordt de commissie ook gevraagd de raad te adviseren over (eventuele) specifieke aandachtspunten ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021.

Bij dit punt zal de accountant een korte toelichting geven.

In de vorige auditcommissie (20 mei jl.) is afgesproken het onderwerp fraude- en risicobeheersing en de rol die de auditcommissie c.q. de raad daarin kan spelen, te bespreken.
Hiervoor is onderstaand besprekingsvoorstel opgesteld:
-    Korte inleiding (met powerpointpresentatie) door de heer van Hoff (BDO); met o.a. de BDO visie op dit onderwerp en de mogelijke rol van de auditcommissie c.q. de raad (10 minuten). Vragen worden door hem en de heer Bouman beantwoord.
-    De schriftelijke bijgevoegde ambtelijke inleiding wordt kort door de (gemeentelijke) adviseur de heer Aukema toegelicht met de nadruk op datgene wat de gemeente rond dit onderwerp doet. Vragen over de inleiding worden door hem beantwoord.
-    Bespreking auditcommissie; eventuele vragen maar ook wat willen we als commissie met dit onderwerp (20 minuten)
-    Eventuele vervolgafspraken (5 minuten)
Naast de ambtelijke inleiding treft u ter voorbereiding drie verdere relevante stukken aan. De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting 2021 (leidend) en de nota's risicomanagement en weerstandsvermogen én reservers en voorzieningen uit 2013.