Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 20 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
E. Annen
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de commissievergadering van 20 mei 2021. Deze vergadering start om 19:30 en zal digitaal plaatsvinden. De vergadering is live te volgen via www.gemeenteraadmeppel.nl

Uitzending

Agendapunten

bericht van verhindering ontvangen van:

 • E. Schut (SP)

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Inspraak op geagendeerde onderwerpen is per blok mogelijk met inachtneming van de maximaal beschikbare tijd voor inspreken.

Als inspreker heeft zich gemeld:

 • Dhr. N. Vervat namens Stichting het Cuypersgenootschap inzake 'Vaststellen erfgoedbeleid Meppel'.
 • Dhr. E. de Vries namens Stichting Oud Meppel inzake 'Vaststellen erfgoedbeleid Meppel'.

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De erfgoednota ‘Erfgoedbeleid Meppel NU’ vast te stellen;
2. De financiële effecten van het erfgoedbeleid af te wegen bij de behandeling van de PPN 2022-2025.

woordvoerders:

 • C. Heijink (CDA)
 • E. Bakkenes (SteM)
 • J.R. Meesters (VVD)
 • A. de Vlieg (GL)
 • G. Stam (CU)

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De nota ‘Kwaliteitsmanifest’ vast te stellen.

woordvoerders:

 • K. J. Dunnink (CDA)
 • E. Bakkenes (SteM)
 • J Voetelink (PvdA)
 • J.R. Meesters (VVD)
 • A. de Vlieg (GL)
 • G. Stam (CU)

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. Akkoord te gaan met de reactienota zienswijzen voor beide beeldkwaliteitplannen;
2. De beeldkwaliteitplannen 'Nieuwveense Landen' en 'Weideblick - Nieuwveense landen' ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op:

 • a. Welstandsnota 2005;
 • b. Beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen Deelplan 1, Centrumwonen en Broeklanden.

woordvoerders:

 • R. van Leeuwen (SteM)
 • G. Stam (CU)
 • J. Bos (D66)

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen;
2. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande bezwaren ongegrond te verklaren;

 • 2. N.C. van Dam
 • 2. R.T. van Dijken
 • 5. M. Bulten en A. Bulten-Cremers en namens hen mr. O.V. Wilkens van VvAA rechtsbijstand
 • 6. O.M. Cordemeyer
 • 7. A.A. Wenke en J.I.S. van der Wal
 • 8. H. Jalvingh en A.A. Brand en mr. B. Timmermans van Univé Rechtshulp, namens maatschap Brand-Jalvingh
 • 10. R. Meulenberg van LTM Vastgoed Meulenberg, namens M. Schoonvelde
 • 11. M. Vermeer en I. van der Poel
 • 12. R. Stevens
 • 13. ing. D. Kooistra RT, namens Jan Eelkman Rooda B.V.

3. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;

 • 1. Buurtschap Nijentap
 • 2. P. van Dijken
 • 2. L.P.J. Schouwstra
 • 3. De familie Schimmel
 • 4. De familie De Wit en Es
 • 9. B.H. Perdok

4. Het college van burgemeester en wethouders mandaat te verlenen voor het nemen van beschikkingen als bedoeld in artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht, voor de onder beslispunt 2 en 3 genoemde betrokkenen die de gemeenteraad in gebreke hebben gesteld wegens niet tijdig beslissen.

woordvoerders:

 • E. Knorren (CDA)
 • E. Bakkenes (SteM)
 • M. Verstraaten (VVD)
 • G. Stam (CU)
 • J. Bos (D66)
 • A. Peeks (GL)

Inspraak op geagendeerde onderwerpen is per blok mogelijk met inachtneming van de maximaal beschikbare tijd voor inspreken.

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve Corona in te stellen, het overgebleven bedrag aan compensatie middelen 2020 toe te voegen middels de resultaatbestemming 2020 en de middelen in de begroting 2021 toe te voegen aan de algemene stelpost corona middelen;
3. Het resultaat van de jaarrekening 2020 als volgt te bestemmen:

 • a. € 718.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
 • b. € 290.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona voor het restant corona middelen in opvolging van het in februari genomen Raadsbesluit.
 • c. € 125.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Binnenstadsplan op basis van het in januari genomen 2019 Raadsbesluit
 • d. € 404.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet op basis van het in januari 2019 genomen Raadsbesluit
 • e. € 124.000 extra toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling voor armoedepreventie, Gezond in de Stad en Kerkenvisie;
 • f. Het nog resterende negatieve resultaat ad € 471.000 te onttrekken aan de algemeen vrij besteedbare reserve;

4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2020;
5. In 2021 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserves te onttrekken en toe te voegen aan de Begroting 2021.

woordvoerders:

 • S. Wolvekamp (CDA)
 • I. Booij (CU)
 • K. de Vries (SteM)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • F. Perquin (VVD)
 • X. Topma (SP)
 • J. Bos (D66)
 • A. Peeks (GL)