Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 10 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
E. Knorren
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de commissievergadering van 10 juni 2021. Deze vergadering start om 19:30 en zal digitaal plaatsvinden. De vergadering is live te volgen via www.gemeenteraadmeppel.nl

Uitzending

Agendapunten

Bericht van verhindering ontvangen van:

 • A. de Vlieg (GL)
 • F. Venema (SteM)
 • E. Schut (SP)

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tijdens iedere commissie- en raadsvergadering geeft de burgemeester een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID-19.

Inspraak op geagendeerde onderwerpen is per blok mogelijk met inachtneming van de maximaal beschikbare tijd voor inspreken.

Als inspreker heeft zich gemeld:

 • Dhr. H. Pastoor namens Steungroep Ogterop inzake 'Toekomst schouwburg Ogterop'.

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie 2021
2. In te stemmen met het Procesvoorstel Omgevingsvisie Meppel
3. De Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie uit 2019 en het Globale plan van aanpak Omgevingsvisie hiermee in te trekken

Woordvoerders:

 • J. van der Woerdt (CDA)
 • G. Stam (CU)
 • K. de Vries (SteM)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • M. Grotens (VVD)
 • J. Bos (D66)

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De ruimtelijke basisvariant voor de Kop van Noordpoort vast te stellen als vertrekpunt voor de ontwikkeling;
2. De grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Kop van Noordpoort vast te stellen en de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de jaarschijven 2021 en 2022 te autoriseren.

Woordvoerders:

 • S. Wolvekamp (CDA)
 • G. Stam (CU)
 • M. Visscher (SteM)
 • J. Bos (D66)

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit om kennis te nemen van de Parkeervisie Zuideinde e.o.

Woordvoerders:

 • C. Heijink (CDA)
 • E. Annen (SteM)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • M. Verstraaten (VVD)
 • J. Bos (D66)

De commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:

1. Te kiezen voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie in Meppel als één van de belangrijke voorzieningen van Meppel in het kader van de brede ambities.
2. In te stemmen met de noodzakelijke vernieuwbouw van schouwburg Ogterop op basis van de in dit voorstel beschreven financiële uitgangspunten en vervolgstappen, hetgeen inhoudt:

 • a. Als uitgangspunt een taakstellend investeringsbedrag voor de vernieuwbouw te hanteren van € 18,0 mlj, excl. BTW, prijspeil 2021, inclusief een stelpost van € 1,0 mlj voor circulair bouwen.
 • b. Als uitgangspunt te hanteren dat een gezamenlijke investeringsbijdrage wordt opgebracht van € 5,0 mlj, bestaande uit € 3,5 mlj bijdragen van derden en € 1,5 mlj bijdrage Schouwburg Ogterop.
 • c. Als uitgangspunt te nemen dat het boekjaar 2026 het eerste volledige exploitatiejaar is van de vernieuwde schouwburg.
 • d. Het college opdracht te geven om in 2022 met voorstellen te komen voor de structurele financiële dekking voor de vernieuwde exploitatie van Ogterop.

3. Kennis te nemen van het Manifest van de klankbordgroep en het college opdracht te geven de daarin vermelde suggesties deels over te nemen en deels verder te willen bezien.
4. In te stemmen met de uitvoering van de Ontwerpfase van het project en hiervoor als onderdeel van de totale investering vernieuwbouw Ogterop een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen.
5. De exploitatielast, de omslagrente, van het onder punt 4 genoemde voorbereidingskrediet in 2022 ten laste van de exploitatie Ogterop te brengen.

Woordvoerders:

 • S. Wolvekamp (CDA)
 • I. Booij (CU)
 • E. Bakkenes (SteM)
 • A. Peeks (GL)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • F. Perquin (VVD)
 • J. Bos (D66)
 • X. Topma (SP)

De agendacommissie stelt voor om de volgende onderwerpen rechtstreeks als hamerstuk op de agenda van de raad van donderdag 17 juni te plaatsen. Uiteraard kunnen hierover inhoudelijke en technische schriftelijke vragen gesteld worden. Om hiervoor een goede beantwoording te ontvangen is het verzoek uw vragen dinsdag 8 juni om 12:00 uur bij de griffie (griffie@meppel.nl) aan te leveren. Naar aanleiding van de beantwoording staat het fracties vrij om het onderwerp alsnog te bespreken in de raadsvergadering. Mocht een woordvoerder een van de onderwerpen willen bespreken, dan wordt geadviseerd tijdig contact op te nemen met de commissievoorzitter en de griffier.

 • 7.1 Ontwikkeling van Noord III en Noord IV
 • 7.2 Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14
 • 7.3 Vaststelling bestemmingsplan Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme
 • 7.4 Gemeenschappelijke Regelingen: jaarrekeningen 2020 en concept meerjarenbegrotingen 2022-2025

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. De grondexploitatie voor de ontwikkeling van Noord III en IV vast te stellen;
2. De nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de jaarschijven 2021 en 2022 te autoriseren;
3. In te stemmen met het plan van aanpak voor de ontwikkeling van Noord III en IV.

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. Het bestemmingsplan “Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14” met planidentificatie “NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPC1” ongewijzigd vast te stelen.
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’;
2. Het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPC1 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

De  commissie wordt om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit, te weten:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2020 van Reestmond voor kennisgeving aan  te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Reestmond in te dienen.
B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
1. De jaarstukken 2020 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GKB in te dienen.
C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2020 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap in te dienen.
D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2020 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD in te dienen.
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De jaarstukken 2020 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Voor kennisgeving aan te nemen dat de ontwerpbegroting 2022 van de GR RUD op een later tijdstip aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2020 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Drenthe.
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2020 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Publiek Vervoer in te dienen.