Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

donderdag 17 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Digitaal via Teams
Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de raadsvergadering van 17 juni 2021. De vergadering begint om 19:30 en zal digitaal plaatsvinden, vanwege COVID-19. De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl

Uitzending

Agendapunten

afwezig met kennisgeving: M. Verstraaten (VVD)

U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 • SteM (E. Annen) en CDA (S. Wolvekamp) hebben vragen ingediend over dekkend netwerk AED's. (INGETROKKEN)

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Om de op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde geheimhouding op bijlage 2 (Grondexploitatie met toelichting) en bijlage 3 (Risico-analyse Noord III-IV) behorend bij het raadsvoorstel met nummer 1446729 (Noord III/IV) te bekrachtigen;
2. Om de op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde geheimhouding op bijlage 2 (Grondexploitatie-opzet met toelichting) en bijlage 3 (Risico-analyse) behorend bij het raadsvoorstel met nummer 1446484 (Kop van Noordpoort) te bekrachtigen;

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
- De heer H. Beerda voor een tweede periode van vier jaar, met ingang van 1 juli 2021, te herbenoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Meppel.

Resultaat stemming

Tijdens iedere commissie- en raadsvergadering geeft de burgemeester een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID19.

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen en daarmee:

 • a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2021 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
 • b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage bij het onderdeel investeringen per beleidsprogramma;
 • c. Het uiteindelijke resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2021 inclusief een eventuele resultaatbestemming.

woordvoerders:

 • J. Bos (D66)
 • K. de Vries (SteM)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • I. Booij (CU)
Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Te kiezen voor behoud en optimalisering van de schouwburgfunctie in Meppel als één van de belangrijke voorzieningen van Meppel in het kader van de brede ambities.
2. In te stemmen met de noodzakelijke vernieuwbouw van schouwburg Ogterop op basis van de in dit voorstel beschreven financiële uitgangspunten en vervolgstappen, hetgeen inhoudt:

 • a. Als uitgangspunt een taakstellend investeringsbedrag voor de vernieuwbouw te hanteren van € 18,0 mlj, excl. BTW, prijspeil 2021, inclusief een stelpost van € 1,0 mlj voor circulair bouwen.
 • b. Als uitgangspunt te hanteren dat een gezamenlijke investeringsbijdrage wordt opgebracht van € 5,0 mlj, bestaande uit € 3,5 mlj bijdragen van derden en € 1,5 mlj bijdrage Schouwburg Ogterop.
 • c. Als uitgangspunt te nemen dat het boekjaar 2026 het eerste volledige exploitatiejaar is van de vernieuwde schouwburg.
 • d. Het college opdracht te geven om in 2022 met voorstellen te komen voor de structurele financiële dekking voor de vernieuwde exploitatie van Ogterop.

3. Kennis te nemen van het Manifest van de klankbordgroep en het college opdracht te geven de daarin vermelde suggesties deels over te nemen en deels verder te willen bezien.
4. In te stemmen met de uitvoering van de Ontwerpfase van het project en hiervoor als onderdeel van de totale investering vernieuwbouw Ogterop een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen.
5. De exploitatielast, de omslagrente, van het onder punt 4 genoemde voorbereidingskrediet in 2022 ten laste van de exploitatie Ogterop te brengen.

woordvoerders:

 • X. Topma (SP)
 • F. Perquin (VVD)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • S. Wolvekamp (CDA)
 • A. de Vlieg (GL)
 • E. Bakkenes (SteM)
 • I. Booij (CU)
 • J. Bos (D66)
Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. In te stemmen met de RES 1.0 RES-regio Drenthe
2. het college de opdracht te geven de strategie te verankeren in de lokale plannen en omgevingswet

woordvoerders:

 • J. van der Woerdt (CDA)
 • G. Stam (CU)
 • J. Bos (D66)
 • J. Voetelink (PvdA)
 • M. Visscher (SteM)
 • X. Topma (SP)
 • J. R. Meesters (VVD)
 • A. de Vlieg (GL)
Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. De ruimtelijke basisvariant voor de Kop van Noordpoort vast te stellen als vertrekpunt voor de ontwikkeling;
2. De grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Kop van Noordpoort vast te stellen en de nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de jaarschijven 2021 en 2022 te autoriseren.

woordvoerders:

 • A. de Vlieg (GL)
 • M. Visscher (SteM)
 • S. Wolvekamp (CDA)
 • G. Stam (CU)
Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
Kennis te nemen van de Parkeervisie Zuideinde e.o.

woordvoerders:

 • E. Annen (SteM)
 • E. Knorren (CDA)
 • A. de Vlieg (GL)
Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie 2021
2. In te stemmen met het Procesvoorstel Omgevingsvisie Meppel
3. De Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie uit 2019 en het Globale plan van aanpak Omgevingsvisie hiermee in te trekken

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. De grondexploitatie voor de ontwikkeling van Noord III en IV vast te stellen;
2. De nog te realiseren kosten en opbrengsten voor de jaarschijven 2021 en 2022 te autoriseren;
3. In te stemmen met het plan van aanpak voor de ontwikkeling van Noord III en IV.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. Het bestemmingsplan “Nijeveen - Ds. van Halsemastraat 14” met planidentificatie “NL.IMRO.0119.VanHalsemastr14-BPC1” ongewijzigd vast te stelen.
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 2e lid Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen voor het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’;
2. Het bestemmingsplan ‘Nijeveen - Raadhuislaan en Het Weeme’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPC1 vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
A. Werkvoorzieningsschap Reestmond
1. De jaarstukken 2020 van Reestmond voor kennisgeving aan  te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Reestmond in te dienen.
B. Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
1. De jaarstukken 2020 van de Gemeentelijke Kredietbank voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GKB in te dienen.
C. Recreatieschap Drenthe
1. De jaarstukken 2020 van het Recreatieschap Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap in te dienen.
D. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD)
1. De jaarstukken 2020 van de GGD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de GGD in te dienen.
E. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
1. De jaarstukken 2020 van de RUD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Voor kennisgeving aan te nemen dat de ontwerpbegroting 2022 van de GR RUD op een later tijdstip aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
F. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
1. De jaarstukken 2020 van de VRD voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Drenthe.
G. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
1. De jaarstukken 2020 van Publiek Vervoer Groningen Drenthe voor kennisgeving aan te nemen en;
2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Publiek Vervoer in te dienen.

Resultaat stemming

De raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

Bijlagen