Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

donderdag 27 mei 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Digitaal via Teams

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

Deze vergadering kunt u hier terugzien.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 4. 4

  • GroenLinks (A. de Vlieg) heeft een vraag ingediend over Meppel als regenbooggemeente.
  • D66 (J. Bos) heeft vragen ingediend over het verschillend gebruik van de term klacht of melding door de gemeente Meppel en RUD Drenthe.
 5. 5

  Tijdens iedere commissie- en raadsvergadering geeft de burgemeester een update over de laatste stand van zaken met betrekking tot COVID19.

 6. 6

  Over deze agendapunten gaan de raadsleden eerst met elkaar in debat voordat er een besluit genomen wordt.

 7. 6.1

  De raad wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
  1. De erfgoednota ‘Erfgoedbeleid Meppel NU’ vast te stellen;
  2. De financiële effecten van het erfgoedbeleid af te wegen bij de behandeling van de PPN 2022-2025.


  woordvoerders:

  • G. Stam (CU)
  • E. Bakkenes (SteM)
  • J. Bos (D66)
  • J.R. Meesters (VVD)
  • A. de Vlieg (GL)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 8. 6.1.1

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), VVD-raadsleden (5)
  tegen
  SteM-raadsleden (6)
 9. 6.2

  De raad wordt voorgesteld om de nota ‘Kwaliteitsmanifest’ vast te stellen.


  woordvoerders:

  • G. Stam (CU)
  • E. Bakkenes (SteM)
  • K.J. Dunnink (CDA)
  • A. de Vlieg (GL)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 10. 6.2.1

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  CDA-raadsleden (4), GroenLinks-raadsleden (1), SteM-raadsleden (6)
  tegen
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), VVD-raadsleden (5)
 11. 6.3

  De raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
  1. De jaarstukken 2020 vast te stellen;
  2. Een bestemmingsreserve Corona in te stellen, het overgebleven bedrag aan compensatie middelen 2020 toe te voegen middels de resultaatbestemming 2020 en de middelen in de begroting 2021 toe te voegen aan de algemene stelpost corona middelen;
  3. Het resultaat van de jaarrekening 2020 als volgt te bestemmen:

  • a. € 718.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling op basis van het in januari genomen Raadsbesluit;
  • b. € 290.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona voor het restant corona middelen in opvolging van het in februari genomen Raadsbesluit.
  • c. € 125.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Binnenstadsplan op basis van het in januari genomen 2019 Raadsbesluit
  • d. € 404.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet op basis van het in januari 2019 genomen Raadsbesluit
  • e. € 124.000 extra toe te voegen aan de reserve budgetoverheveling voor armoedepreventie, Gezond in de Stad en Kerkenvisie;
  • f. Het nog resterende negatieve resultaat ad € 471.000 te onttrekken aan de algemeen vrij besteedbare reserve;

  4. Kennis te nemen van het Accountantsverslag 2020;
  5. In 2021 de toegevoegde bedragen aan de bestemmingsreserves te onttrekken en toe te voegen aan de Begroting 2021.


  woordvoerders:

  • I. Booij (CU)
  • K. de Vries (SteM)
  • J. Bos (D66)
  • F. Perquin (VVD)
  • S. Wolvekamp (CDA)
  • X. Topma (SP)
  • J. Voetelink (PvdA)
  • A. de Vlieg (GL)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 12. 6.3.1

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
  tegen
  GroenLinks-raadsleden (1)
 13. 7
  Hamerstukken
 14. 7.1

  De raad wordt voorgesteld om de bijdragen fractieondersteuning 2020 conform overzicht raadsvoorstel vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 15. 7.2

  De raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
  1. Akkoord te gaan met de reactienota zienswijzen voor beide beeldkwaliteitplannen;
  2. De beeldkwaliteitplannen 'Nieuwveense Landen' en 'Weideblick - Nieuwveense landen' ongewijzigd vast te stellen in aanvulling op:

  • a. Welstandsnota 2005;
  • b. Beeldkwaliteitplan Nieuwveense Landen Deelplan 1, Centrumwonen en Broeklanden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 16. 7.3

  De raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
  1. Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen;
  2. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande bezwaren ongegrond te verklaren;

  • 2. N.C. van Dam
  • 2. R.T. van Dijken
  • 5. M. Bulten en A. Bulten-Cremers en namens hen mr. O.V. Wilkens van VvAA rechtsbijstand
  • 6. O.M. Cordemeyer
  • 7. A.A. Wenke en J.I.S. van der Wal
  • 8. H. Jalvingh en A.A. Brand en mr. B. Timmermans van Univé Rechtshulp, namens maatschap Brand-Jalvingh
  • 10. R. Meulenberg van LTM Vastgoed Meulenberg, namens M. Schoonvelde
  • 11. M. Vermeer en I. van der Poel
  • 12. R. Stevens
  • 13. ing. D. Kooistra RT, namens Jan Eelkman Rooda B.V.

  3. Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften onderstaande bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren;

  • 1. Buurtschap Nijentap
  • 2. P. van Dijken
  • 2. L.P.J. Schouwstra
  • 3. De familie Schimmel
  • 4. De familie De Wit en Es
  • 9. B.H. Perdok

  4. Het college van burgemeester en wethouders mandaat te verlenen voor het nemen van beschikkingen als bedoeld in artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht, voor de onder beslispunt 2 en 3 genoemde betrokkenen die de gemeenteraad in gebreke hebben gesteld wegens niet tijdig beslissen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (4), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (6), VVD-raadsleden (5)
 17. 8

 18. 9

  De raad wordt voorgesteld om als volgt te besluiten:
  1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

 19. 9.a

  Bijlagen

 20. 9.b
  Cat. 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 21. 9.d
  Cat. 4: De griffie vragen een conceptantwoord voor te bereiden
 22. 9.e
  Mededelingen
 23. 10
  Sluiting