Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 28 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Met kennisgeving zijn afwezig de heer J.R. Meesters (VVD) en mevrouw A. Huisman (PvdA)

  Besluit

  De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering, heet allen van harte welkom en geeft aan dat de heer J.R. Meesters (VVD) en mevrouw A. Huisman (PvdA) met kennisgeving afwezig zijn.

 2. 2

  De fractie van Sterk Meppel heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over de realisatie van een Samenspeelplek. De motie wordt ter vergadering ingediend.

  Besluit

  De fractie van Sterk Meppel heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over de realisatie van een Samenspeelplek. De motie wordt ter vergadering ingediend. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

 3. 3

  In de raadsvergadering op 6 juli 2023 staakten de stemmen op amendement A3. 'Amendement CDA, CU en PvdA - Eerst debat en besluit Ogterop' met 10 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Er kon daardoor geen besluitvorming plaatsvinden over het voorstel zelf, omdat er geen duidelijkheid is ontstaan over de mogelijke wijziging van het voorstel. Alle amendementen, het voorgestelde besluit en de moties zijn daarom doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering, op donderdag 28 september 2023. 


  De beraadslagingen zijn op 6 juli jl. gesloten, waardoor de raad direct overgaat tot besluitvorming. Er is hierbij ruimte voor stemverklaringen, maar geen debat. Na de behandeling van de amendementen wordt het voorgestelde (al dan niet gewijzigd) besluit in stemming gebracht, gevolgd door de moties. Indien er wederom staking van stemming plaatsvindt, kortom een gelijkstand, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 4. 3.1

  Toelichting college:
  Met deze perspectiefnota zetten wij de lijn voort van het collegeprogramma en de begroting 2023, namelijk Meppel groeiend sterker maken. Door te werken aan het verhogen van de kwaliteit van onze voorzieningen (breed opgevat) dragen we bij aan de brede welvaart van onze inwoners en de regio om ons heen. Het is onze ambitie om tastbare resultaten te boeken voor de mensen en de gemeente. Uitdaging is de ambities waar te maken tegen de achtergrond van beperkte middelen. Ook daar hebben we een ambitie. Dus zoeken we naar de balans tussen kwalitatieve groei en financiële verbetering. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, robuuste keuzes. Keuzes die gericht zijn op de toekomst en die Meppel duurzaam aantrekkelijker maken.


  Maar het gaat niet alleen om kiezen. We willen sterk de nadruk leggen op realisatie van die keuzes, op uitvoering. Ons collegeprogramma heet niet voor niets ‘Werk in uitvoering’. Bij elkaar leidt dit tot de volgende drie acties op hoofdlijnen:

  1. Een start maken met kwalitatieve verbetering van voorzieningen. We kunnen niet alles tegelijk. Onze polsstok is nu eenmaal niet oneindig lang. Zowel de financiën als de capaciteit is begrensd. Maar we gaan wel beginnen met de meest urgente zaken. Daarnaast zorgen we voor een beter financieel fundament, zodat volgende kwaliteitsimpulsen in een volgende periode gegeven kunnen worden. Zie ook punt 3.

  2. We doen investeringen op verantwoorde wijze en dus binnen de grenzen van het financieel actieplan. We pakken kansen die zich voordoen en pakken aan wat nodig is. Door verder vooruit te kijken, bieden we rust en zekerheid op langere termijn.

  3. Onze middelen moeten structureel op een hoger plan gebracht worden en daaraan gaan we gericht werken. Door werk met werk te maken, door slim samen te werken en door structureel extra middelen aan onze reserves toe te voegen.

   De Perspectiefnota 2024-2027 is beschikbaar en in te zien via https://meppel.begrotingsapp.nl/.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (1), D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)

  Besluit

  In volgorde van verstrekkendheid worden de amendementen in stemming gebracht:
  1. A3. Amendement - Eerst debat en besluit Ogterop
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Stam (CU) en Annen (SteM) een stemverklaring. Het amendement is met 9 stemmen voor (CDA, CU, PvdA, SP, GL) en 12 stemmen tegen (SteM, VVD, D66) verworpen.


  2. A4. Amendement - Eerst debat en besluit stadhuis en kantoor gemeentewerf
  Voorafgaand aan de stemming geven de heer Annen (SteM) en Topma (SP) een stemverklaring. Het amendement is met 4 stemmen voor (CDA, PvdA) en 17 stemmen tegen (SteM, VVD, CU, SP, D66, GL) verworpen.


  3. A8. Amendement - Stadhuis strikt noodzakelijk
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Annen (SteM), Stam (CU) en Knorren (CDA) een stemverklaring. Het amendement is met 20 stemmen voor (SteM, VVD, CDA, Booij (CU), PvdA, SP, D66, GL) en 1 stem tegen (Stam (CU)) aangenomen.


  4. A1. Amendement – Bibliotheek
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Stam (CU) en Knorren (CDA) een stemverklaring. Het amendement is met 18 stemmen voor (SteM, VVD, CU, PvdA, SP, D66, GL) en 3 stemmen tegen (CDA) aangenomen.


  5. A2. Amendement – Subsidie buitenschools cultuuronderwijs
  Voorafgaand aan de stemming geven de heer Knorren (CDA) en mevrouw De Vlieg (GL) een stemverklaring. Het amendement is met 16 stemmen voor (SteM, VVD, PvdA, SP, D66, GL) en 5 stemmen tegen (CDA, CU) aangenomen.


  6. A5. Amendement – Gefaseerde verhoging OZB
  Voorafgaand aan de stemming geeft de heer Topma (SP) een stemverklaring. Het amendement is met 4 stemmen voor (CDA, PvdA) en 17 stemmen tegen (SteM, VVD, CU, SP, D66, GL) verworpen.


  7. A6. Amendement – Aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven
  Het amendement is met 9 stemmen voor (CDA, CU, PvdA, SP, GL) en 12 stemmen tegen (SteM, VVD, D66) verworpen.


  8. A7. Amendement – Wijk- en dorpsgericht werken
  Voorafgaand aan de stemming geeft de heer Annen (SteM) een stemverklaring. Het amendement is met 9 stemmen voor (CDA, CU, PvdA, SP, GL) en 12 stemmen tegen (SteM, VVD, D66) verworpen.


  9. A9. Amendement – Sociaal Domein
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Topma (SP), Annen (SteM) en Van Scheijen (VVD) een stemverklaring. Het amendement is met 7 stemmen voor (CDA, PvdA, SP, GL) en 14 stemmen tegen (SteM, VVD, CU, D66) verworpen.


  De heer Knorren (CDA), mevrouw De Vlieg (GL), de heer Stam (CU) en de heer Timmer (PvdA) geven voor het te nemen besluit een stemverklaring.


  Besluit:
  De perspectiefnota 2024-2027 vast te stellen en daarmee in te stemmen met:

  1. De inhoudelijke keuzes, met uitzondering de Herinrichting Stadhuis en kantoor Gemeentewerf, en deze te gebruiken als basis voor de op te stellen begrotingen, met dien verstande dat:
   - het vrijgevallen subsidiebedrag van €213.000 van het voormalige Scala structureel beschikbaar wordt gesteld voor de financiering van culturele activiteiten, en buitenschools cultuuronderwijs in het bijzonder, met het oog op de nieuw vast te stellen cultuurnota én ondanks het voornemen in de huidige cultuurnota om dit af te bouwen;
   - de bijdrage voor de bibliotheek verhoogd wordt naar het Drentse gemiddelde met een bijdrage per inwoner van €15,08 voor 2024;
  2. Het investeringsprogramma voor de komende vier jaar:
   - met uitzondering van de investeringen in de Herinrichting Stadhuis en kantoor Gemeentewerf met dien verstande dat bij de begroting 2024 door het college een plan ter besluitvorming met bijbehorend investeringsvoorstel wordt aangeboden, waarin de strikt noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen voor het waarborgen van de veiligheid van medewerkers, college, gemeenteraad en bezoekers van het Stadhuis; en het akoestisch isoleren van ruimtes waarin privacygevoelige gesprekken tussen medewerkers en externen plaatsvinden;
  3. Het structureel werken aan verbetering van de financiële positie op langere termijn en rapportage daarover via de p&c-cyclus.

  Stemming moties:
  1. M1. Motie – Ogterop
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Topma (SP), Knorren (CDA) en Stam (CU) een stemverklaring. De motie is met 12 stemmen voor (SteM, VVD, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, CU, PvdA, SP, GL) aangenomen.


  2. M2. Motie – OZB-verhoging als last resort
  De motie is met 12 stemmen voor (SteM, VVD, D66) en 9 stemmen tegen (CDA, CU, PvdA, SP, GL) aangenomen.


  3. M3. Motie – Lange termijn investeringsoverzicht
  Voorafgaand aan de stemming geeft de heer Stam (CU) een stemverklaring. De motie is met 9 stemmen voor (CDA, CU, PvdA, SP, GL) en 12 stemmen tegen (SteM, VVD, D66) verworpen.


  4. M4. Motie – Adviesraad Duurzaamheid
  Voorafgaand aan de stemming geeft de heer Knorren (CDA) een stemverklaring. De motie is met 3 stemmen voor (CU, GL) en 18 stemmen tegen (SteM, VVD, CDA, PvdA, SP, D66) verworpen.


  5. M5. Motie – Fietsenstalling
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Annen (SteM), Topma (SP) en Knorren (CDA) een stemverklaring. De motie is met 16 stemmen voor (SteM, VVD, CU, PvdA, D66, GL) en 5 stemmen tegen (CDA, SP) aangenomen.


  6. M6. Motie – Klimaat actieplan
  Voorafgaand aan de stemming geven de heren Annen (SteM), Knorren (CDA), Stam (CU), Timmer (PvdA) en Topma (SP) een stemverklaring. De motie is met 4 stemmen voor (CU, PvdA, GL) en 17 stemmen tegen (SteM, VVD, CDA, SP, D66) verworpen.

 5. 3.1.0
  Amendementen - Perspectiefnota 2024-2027
 6. 3.1.1

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
  tegen
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 7. 3.1.2

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  CDA-raadsleden (3), PvdA-raadsleden (1)
  tegen
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 8. 3.1.3

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (1), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  ChristenUnie-raadsleden (1)
 9. 3.1.4

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3)
 10. 3.1.5

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2)
 11. 3.1.6

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  CDA-raadsleden (3), PvdA-raadsleden (1)
  tegen
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 12. 3.1.7

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
  tegen
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 13. 3.1.8

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
  tegen
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 14. 3.1.9

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  CDA-raadsleden (3), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
  tegen
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 15. 3.2.0
  Moties - Perspectiefnota 2024-2027
 16. 3.2.1

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
 17. 3.2.2

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
 18. 3.2.3

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)
  tegen
  D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 19. 3.2.4

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 20. 3.2.5

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), SP-raadsleden (2)
 21. 3.2.6

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), D66-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
 22. 4

  De voorzitter van de gemeenteraad geeft namens alle fractievoorzitters een reflectie op de raadsvergadering van 6 juli 2023.

 23. 5
  Benoemingen
 24. 5.1

  Op 22 juni 2023 heeft de raad de verordening gemeentelijke rekenkamer Meppel 2023 vastgesteld. Twee leden, te weten de heer J.J. Mastwijk en de heer H. Beerda, zijn ter vergadering beëdigd tot lid van de Rekenkamer Meppel. De heer F.M. Flentge was helaas verhinderd. Hij zal deze raadsvergadering beëdigd worden tot lid van de Rekenkamer Meppel.

  Besluit

  De heer F.M. Flentge legt de eed af ten overstaan van de gemeenteraad en is beëdigd tot lid van de Rekenkamer Meppel.

 25. 6

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

  • De heer Stam (ChristenUnie) over nieuwbouw locatie Lord Nelson;
  • De heer Annen (Sterk Meppel), mede namens de VVD en de ChristenUnie over het vervolg van de sportvisie;

  Besluit

  1. De heer Stam (ChristenUnie) stelt vragen over nieuwbouwlocatie Lord Nelson. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Van Ulzen.
  2. De heer Annen (Sterk Meppel) stelt, mede namens de VVD en de ChristenUnie, vragen over het vervolg van de sportvisie. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Bos. De portefeuillehouder doet hierbij de toezegging dat de raad wordt meegenomen in de sportvisieroute die het college voor ogen heeft.
 26. 7

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:
  - Omgevingsprogramma en planMER Meppel - Noord IV
  - Bestemmingsplan Commissaris De Vos van Steenwijklaan 10
  - Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel

 27. 7.1

  Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad van Meppel voor te stellen de structuurvisie 'Omgevingsprogramma Noord IV' met bijbehorend planMER en de reactienota zienswijzen vast te stellen. Het omgevingsprogramma Noord IV is een structuurvisie voor het gebied Noord IV waarop op 1 oktober 2020 door de gemeenteraad van Meppel de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is gevestigd. Het omgevingsprogramma Noord IV zal als structuurvisie onder de huidige wet- en regelgeving worden vastgesteld. Om tot het omgevingsprogramma te komen zijn vier scenario’s uitgewerkt: het beekdallandschap, recreatielandschap, werklandschap en energielandschap. Deze varianten zijn in het planMER onderzocht. Op basis van de resultaten van onder meer dit onderzoek richt het omgevingsprogramma zich primair op het recreatielandschap en presenteert het een variant met bedrijventerrein als terugvaloptie. Er is gekozen voor een terugvaloptie aangezien de gesprekken met de initiatiefnemer van het beoogde themapark nog gaande zijn.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (1), D66-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (1), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijzen structuurvisie Omgevingsprogramma Noord IV & Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV vast te stellen;
  2. De structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.NoordIV-SVC1 met bijbehorend Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV gewijzigd vast te stellen.

  Besluit

  Het amendement ‘Structuurvisie Noord IV’ wordt met 4 stemmen voor (CU, SP) en 17 stemmen tegen (Sterk Meppel, VVD, CDA, PvdA, D66, GL) verworpen.


  Mevrouw Booij (CU), de heer Stam (CU) en de heer Topma (SP) geven voor het te nemen besluit een stemverklaring.


  De raad besluit met 13 stemmen voor (SteM, VVD, Stam (CU) en D66) en 8 stemmen tegen (CDA, Booij (CU), PvdA, SP, GL):
  1. De reactienota zienswijzen structuurvisie Omgevingsprogramma Noord IV & Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV vast te stellen;
  2. De structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.NoordIV-SVC1 met bijbehorend Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV gewijzigd vast te stellen.


  Voorafgaand aan de stemming geeft de heer Topma (SP) een stemverklaring.


  De motie ‘Onderbouwing scenario’s Noord IV’ wordt met 2 stemmen (CU) voor en 19 stemmen tegen (Sterk Meppel, VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GL) verworpen.

 28. 7.2

  Het plangebied bestaat uit een bebouwd perceel met de bestemming 'Maatschappelijk' en een aangrenzend onbebouwd perceel met de bestemming 'Wonen'. Het pand staat al geruime tijd leeg. Initiatiefnemer heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan ingediend om realisatie van een woningbouwplan met 30 appartementen en 8 grondgebonden woningen mogelijk te maken. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 maart 2023 tot en met 2 mei 2023 ter inzage gelegen. Gedurende de zes weken is één zienswijze ingediend.


  Het college stelt de gemeenteraad voor om de reactienota zienswijze vast te stellen en het bestemmingsplan 'Meppel – Com. De Vos van Steenwijklaan 10' gewijzigd vast te stellen. De precieze wijzigingen zijn opgenomen en verantwoord in de reactienota zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijze bestemmingsplan 'Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10' vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10' met planidentificatie NL.IMRO.0119.VosvanSteenwijk-BPC! gewijzigd vast te stellen;
  3. In afwijking van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

  Besluit

  Het amendement ‘Vasthouden aan parkeernorm’ is met 4 stemmen voor (SP, PvdA, Grotens (VVD) en 17 stemmen tegen (Sterk Meppel, Van Scheijen en Raat (VVD), CDA, CU, D66, GL verworpen.


  Mevrouw Schut (SP) geeft voor het te nemen besluit een stemverklaring.


  De raad besluit unaniem:

  1. De reactienota zienswijze bestemmingsplan 'Meppel – Com. De Vos van Steenwijklaan 10' vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel – Com. De Vos van Steenwijklaan 10' met planidentificatie NL.IMRO.0119.VosvanSteenwijk-BPC1 gewijzigd vast te stellen;
  3. In afwijking van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 29. 7.3

  Het oude integraal veiligheidsplan (IVP) is de afgelopen jaren gecontinueerd maar niet geactualiseerd. In de tussenliggende tijd is de samenwerking met de overige gemeenten in Zuidwest Drenthe gezocht om tot een gezamenlijk IVP te komen. De intentie is uitgesproken om in 2027 toe te werken naar een gezamenlijk IVP voor heel Zuidwest Drenthe.
  De noodzaak tot nieuw beleid heeft zich afgelopen jaren gevormd door veranderingen in de samenleving. Denk aan de polarisatie, het verhoogde aantal de demonstraties en de (gewelds)incidenten waar ook onze handhavers op straat mee geconfronteerd worden. Tel hierbij de maatschappelijke ontwikkelingen op: vluchtelingenstromen, corona en de inherente jeugdproblematiek en anti-overheidssentiment dat tot uiting komt in de samenleving, en zich uit in mensenhandel en in druk op de politiecapaciteit. Tot nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cyber en online criminaliteit en radicalisering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), GroenLinks-raadsleden (1), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (3)

  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel vast te stellen en de volgende prioritering samen met gemeente Westerveld en Midden Drenthe voor veiligheid te hanteren: 
  a) Verminderen verwevenheid van de onder- en bovenwereld; 
  b) Voorkomen jonge aanwas;
  c) Versterken digitale veiligheid; 
  d) Veilig buitengebied; 
  e) Effectieve verbinding zorg en veiligheid.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Het Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel vast te stellen en de volgende prioritering samen met gemeente Westerveld en Midden Drenthe voor veiligheid te hanteren:
  a) Verminderen verwevenheid van de onder- en bovenwereld
  b) Voorkomen jonge aanwas
  c) Versterken digitale veiligheid
  d) Veilig buitengebied
  e) Effectieve verbinding zorg en veiligheid

 30. 8

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:
  - Verordening naamgeving en nummering
  - Begrotingswijziging 2023 gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

 31. 8.1

  Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening vast te stellen voor naamgeving en nummering. Hiermee geeft de raad het college een actueel uitvoeringskader. Het college stelt nadere regels vast ter invulling van de taak naamgeving en nummering.

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe verordening vast te stellen voor naamgeving en nummering. Hiermee geeft de raad het college een actueel uitvoeringskader. Het college stelt nadere regels vast ter invulling van de taak naamgeving en nummering.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  I. De Verordening Naamgeving en Nummering vast te stellen
  II. Het delegatiebesluit naamgeving en nummering van 5 februari 2015 in te trekken

 32. 8.2

  Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de VRD de begroting 2023 vastgesteld. Een wijziging van de begroting, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage, moet ter zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De huidige loon- en prijsontwikkeling maakt het noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging aan de gemeenteraden voor te leggen. Het is nu al duidelijk dat de financiële implicaties van bovengenoemde ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023. De omvang is dusdanig dat de VRD dit niet als negatief rekeningresultaat wil presenteren aan het einde van het jaar. 


  In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd rondom de verwachtingen ten aanzien van de begroting 2024. In deze brief is ook aandacht gevraagd voor de stijging van de lonen en prijzen in 2023. Er is toen aangekondigd dat een aanvullende begrotingswijziging 2023 zou volgen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de brief van de VRD d.d. 23 juni 2023: Begrotingswijziging 2023 VRD;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzing 2023 VRD.

  Besluit

  De raad besluit unaniem geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 d.d. 23 juni 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Drenthe.

 33. 8.3

 34. 9
  Besluitenlijsten
 35. 9.1

  Besluit

  De raad stelt unaniem de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 juli 2023 vast.

 36. 9.2

  De besluitenlijst ligt ter inzage bij de griffie.

  Besluit

  De raad stelt unaniem de besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 21 juni 2023 vast.

 37. 10

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden

  Besluit

  De raad besluit om stuk 1.26 ‘Bijdrage Marokko’ te verplaatsen naar categorie 3. De lijst wordt met deze wijziging conform concept vastgesteld.

 38. 10.a

  Bijlagen

 39. 10.b

 40. 10.c
  Categorie 3: Het college vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 41. 10.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 42. 11

  1. Kennisgeving geheimhouding
  2. Raad
  3. College
  4. Verbonden partijen

  Besluit

  Mevrouw Booij (ChristenUnie) geeft een terugkoppeling over de recente vergadering van de klankbordgroep regio Zwolle.

 43. 12

  Besluit

  Onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 23:18 uur.