Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 23 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

De vergadering kunt u hier terugkijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Bericht van verhindering ontvangen van dhr. M. Wieringa (SteM) en mevrouw E. Schut (SP)

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en geeft aan dat dhr. M. Wieringa (SteM) en mevrouw E. Schut (SP) met kennisgeving afwezig zijn.

 2. 2

  Besluit

  Het voorstel van de voorzitter om agendapunt 10 mededelingen gelijk na de vaststelling van de agenda (agendapunt 2) te doen, wordt door de raad overgenomen. Hierna wordt de agenda conform concept vastgesteld.

 3. 3

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

  Besluit

  Voor het spreekrecht hebben zich geen insprekers aangemeld.

 4. 4

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

  •  De heren E. Knorren (CDA) en J.R. Meesters (VVD) over landbouwweg Nijeveen

  Besluit

  De heer Knorren (CDA), stelt mede namens de heer Meesters (VVD), vragen over de landbouwweg Nijeveen. De vragen worden door portefeuillehouder de Vries beantwoord.

 5. 5
  Bekrachtiging geheimhouding
 6. 5.1

  Het college van burgemeester en wethouders heeft, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het onder beslisregel 1 genoemde krediet door uw raad, besloten een perceel grond aan te kopen. Het perceel wordt aangekocht om in de toekomst ruimte te bieden aan de opgave om in de toekomst de ontsluiting van Meppel via de noordelijke stadsentree in te kunnen passen.
  De locatie en aankoopprijs staan beschreven in de memo ‘locatie en koopprijs strategische aankoop’ die als bijlage 1 bij dit voorstel is gevoegd. Uw raad dient voor strategische aankopen, waarvoor geen grondexploitatie is opgesteld, krediet beschikbaar te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Voor het begrotingsjaar 2023 een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor een strategische aankoop van genoemd perceel in bijlage 1 (memo locatie en koopprijs strategische aankoop);
  2. De meerjarenraming 2024 en verder aan te passen voor de beheer- en kapitaallasten volgend uit deze investering;
  3. Om op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 van de wet open overheid door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 (memo locatie en koopprijs strategische aankoop) te bekrachtigen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Voor het begrotingsjaar 2023 een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor een strategische aankoop van genoemd perceel in bijlage 1 (memo locatie en koopprijs strategische aankoop);
  2. De meerjarenraming 2024 en verder aan te passen voor de beheer- en kapitaallasten volgend uit deze investering;
  3. Om op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 van de wet open overheid door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 (memo locatie en koopprijs strategische aankoop) te bekrachtigen.

 7. 6

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:

  •  Subsidieaanvraag Merk Meppel 2023-2024
  • Vaststelling Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden
 8. 6.1

  Om de stap naar een meer provinciale en interregionale marketing te kunnen zetten, heeft Merk Meppel de gemeente om extra financiële ondersteuning gevraagd voor de begroting van 2023. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling gevraagd om meer inzicht en zeggenschap over de begroting middelen.
  Merk Meppel heeft een concretiseringsslag gemaakt over de besteding van de gevraagde extra subsidiegelden en een meer gedetailleerd plan ingediend. Dit plan zal middels een procedure van geen bedenkingen en het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Wanneer de raad geen bedenkingen uit heeft gesproken, zal het college een besluit nemen over de toekenning van de subsidiegelden.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het bijgevoegde werkplan van Merk Meppel;
  2. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de voorgenomen toekenning van de gevraagde subsidie voor Merk Meppel.

  Besluit

  Het voorzitterschap bij dit agendapunt wordt waargenomen door de heer Stam.

  In de 1e termijn brengen enkele raadsleden opmerkingen en vragen in. De heer Dunnink (CDA) brengt hierbij namens SteM, VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks) een amendement in. Portefeuillehouder Korteland beantwoord de gestelde vragen en geeft een reactie op het amendement.
  De 2de termijn wordt voornamelijk gebruikt voor opmerkingen en enkele vragen. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Korteland.
  Op verzoek van mevr. Booij (ChristenUnie) wordt de vergadering geschorst (19:35 - 19:40 uur).
  Na heropening van de vergadering legt mevr. Booij (ChristenUnie) een stemverklaring af. Hierna besluit de raad unaniem als volgt:
  Besluit:
  1. Kennis te nemen van het bijgevoegde werkplan van Merk Meppel;
  2. Wensen en bedenkingen uit te spreken over de voorgenomen toekenning van de
  gevraagde subsidie voor Merk Meppel, te weten:
  - Wensen:

  1. de raad wenst de gereserveerde aanvullende subsidietoekenning 2023 voor Merk Meppel, à € 166.000, niet beschikbaar te stellen;
  2. de raad wenst het belang van citymarketing richting de toekomst te heroverwegen waarbij er gekeken wordt naar de volgende aandachtspunten:
   o het belang van citymarketing en de toegevoegde waarde voor de gemeente Meppel, ook in de context van al lopende activiteiten op het gebied van lobby en marketing, zowel lokaal als regionaal en waarbij rekening wordt gehouden met de (niet-)gerealiseerde resultaten;
   o het belang van groei t.o.v. leefbaarheid en behoud van het voorzieningenniveau; Welk Meppel willen we zijn?
   o welke (maatschappelijke) doelen en resultaten met citymarketing, in welke vorm, al dan niet bereikt kunnen worden;
  3. de totstandkoming van de visie op citymarketing in samenwerking te doen met belangrijke gespreks- en sparringpartners die zich (al dan niet regionaal) bezig houden met marketing en lobby, waaronder ook Merk Meppel;
  4. de visie ter vaststelling aan de raad voor te leggen vóór de behandeling van de begroting voor 2024;
  5. de mogelijke uitkomsten van de visie op citymarketing te verwerken in de begroting voor 2024 en verder.

  - Bedenkingen:

  1. Merk Meppel een belangrijke bijdrage levert aan de verbinding van verschillende organisaties binnen onze gemeente, en hiervoor brede waardering geniet;
  2. het plan voor de extra subsidieaanvraag Merk Meppel (gericht op regionalisering) onvoldoende onderbouwd is met betrekking tot:
   o de concreetheid van (maatschappelijke) doelen en resultaten, ook gekoppeld aan de later bijgevoegde en beperkte financiële onderbouwing;
   o de toegevoegde waarde/effectiviteit ten opzichte van andere, reeds lopende, (lobby)activiteiten, samenwerkingsverbanden en organisaties en dus de mogelijke synergie-effecten;
   o de bijdrage van deze aanvullende aanvraag aan de maatschappelijke doelen, waarop ons subsidiebeleid is gebaseerd;
  3. het beschikbaar stellen van deze subsidie, op basis van het plan en het subsidiebeleid, een verkeerd signaal zou zijn naar bestaande subsidierelaties en andere potentiële subsidieaanvragers. De raad vind het hierin van belang betrouwbaar en consequent te zijn;
  4. de raad kritisch moet zijn in het toekennen van extra subsidies, waarvan het belang en resultaat voor onze inwoners ten minste onvoldoende duidelijk is, zeker in een tijd van schaarse middelen en belangrijke keuzes met betrekking tot het voorzieningenniveau in Meppel;
  5. de raad behoefte heeft aan een bredere discussie over citymarketing, maar een discussie over het belang hiervan niet moet worden vermengd in een discussie met betrekking tot een specifieke subsidieaanvraag.
 9. 6.1.1

  Resultaat stemming

  Besluit

  Het amendement is aangenomen met 19 stemmen voor (SteM, VVD, CDA, SP, PvdA, D66 en GroenLinks) en 2 stemmen (ChristenUnie) tegen.

 10. 6.2

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving niet langer afhankelijk mag zijn van aardgas. Met de Transitievisie Warmte is een tijdspad vastgelegd om wijken en dorpen van het aardgas te krijgen en zijn voorkeursalternatieven benoemd. In de Transitievisie Warmte is vastgelegd dat per wijk of dorp een wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld. Nu is het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) voor de wijk Berggierslanden (zie bijlage) tot stand gekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het warmteplan vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

  Besluit

  In de eerste termijn worden enkele vragen en opmerkingen ingebracht. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Bos. De tweede termijn wordt gebruikt voor een opmerking vanuit de raad.
  Hierna besluit de raad unaniem om het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

 11. 7

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:

  •  Managementletter 2022 (interim-controle)
  • Steunfonds
 12. 7.1

  De management letter is opgesteld door de accountant op verzoek van de raad en is in de vergadering van de auditcommissie door de accountant toegelicht; de voorzitter van de auditcommissie heeft hierover een toelichting gegeven bij de commissiebehandeling van dit voorstel op donderdag 9 februari 2023.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De managementletter Gemeente Meppel 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om, de managementletter Gemeente Meppel 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 13. 7.2

  Ter uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie op 10 november 2022 wordt een steunfonds gevormd voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Het college stelt de gemeenteraad voor een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het vormen van dit fonds.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Dit ten behoeve van het verlenen van financiële hulp om de gevolgen van de huidige hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en/of de kosten van noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen.
  2. Deze middelen aan de bestemmingsreserve Corona te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2023 in programma 3 Sociaal Domein.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1. Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Dit ten behoeve van het verlenen van financiële hulp om de gevolgen van de huidige hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en/of de kosten van noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen.
  2. Deze middelen aan de bestemmingsreserve Corona te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2023 in programma 3 Sociaal Domein.

 14. 8

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de concept besluitenlijst raadsvergadering d.d. 26 januari 2023, vast te stellen.

 15. 9

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden

  Resultaat stemming

  Besluit

  De heer Topma (SP) geeft aan om bij de agendacommissie een verzoek in te dienen om in commissieverband te spreken over de meerjarenprestatieafspraken (1:12). De heer Knorren vraagt een verduidelijking over de Grondprijzennota (1:15). Deze wordt schriftelijk door het college afgedaan.

  Besluit:
  De raad stemt unaniem in met de afdoenig lijst ingekomen stukken.

 16. 9.a

  Bijlagen

 17. 9.b
  Categorie 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 18. 9.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 19. 10

  Besluit

  Portefeuillehouder Korteland informeert de raad over de volgende zaken: afbreken contragewicht Boazburg, gemeentelijke gift giro 555, crisisopvang Zomerdijk, noodopvang Paradijsweg en opvang Oekraïners.
  Hierna biedt de heer M. Schuring, namens de sportverenigingen, sportliefhebbers, onderwijs en zorg, de sportvisie aan de raad aan.

 20. 11

  Besluit

  De vergadering wordt om 21:05 uur gesloten.