Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 19 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heren R. Klunder (D66) en J.R. Meesters (VVD) en mevrouw G. Geertsma (SteM) zijn met kennisgeving afwezig.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur, heet allen van harte welkom en geeft aan dat de heren J.R. Meesters (VVD), R. Klunder (D66) en mevrouw G. Geertsma (Sterk Meppel) met kennisgeving afwezig zijn.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform concept vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Op 21 november 2023 wordt er samen met het beroepsonderwijs en het voorgezet onderwijs in Meppel een jongerengemeenteraad georganiseerd in het gemeentehuis. De voorzitter geeft een korte toelichting op het thema wat voorafgaand aan de raadsvergadering is gekozen en waar de jongeren mee aan de slag gaan. Het centrale thema zal gezondheid zijn.

 4. 4

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

  • Mevrouw Booij (ChristenUnie) over de locatie Randweg, oude gebouw van Stad en Esch
  • De heer Stam (ChristenUnie) over De Boompjes

  Besluit

  1. Mevrouw Booij (ChristenUnie) stelt vragen aan het college over het oude gebouw van Stad en Esch op de locatie Randweg. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Van Ulzen.
  2. De heer Stam (ChristenUnie) stelt vragen aan het college over woningen aan De Boompjes en het Noordeinde. De vragen worden beantwoord door portefeuillehouder Van Ulzen.
 5. 5

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:

 6. 5.1

  Toelichting college:
  In de voorliggende cultuurvisie staat op hoofdlijnen ons cultuurbeleid beschreven. Cultuurbeleid gaat over uitingen van kunst en cultuur. Dit varieert van beeldende kunst, dans, muziek, theater, film tot erfgoed en architectuur. Het gaat daarbij om amateurs en professionals. In deze visie geven wij de waarde en betekenis van cultuur voor de gemeente Meppel weer en vertalen deze naar doelen die we concreet maken via drie uitgangspunten.  Voorgesteld besluit:
  1. De cultuurnota ‘Cultuur is overal en van iedereen’ vast te stellen.
  2. Bij vaststelling van de nieuwe cultuurnota de huidige cultuurnota ‘Panta Rhei, cultuur is van de samenleving’ in te trekken

  Besluit

  Voorafgaand aan de besluitvorming dient de heer Topma (SP) een stemverklaring in. Hierna gaat de raad over op besluitvorming.


  Het gewijzigde amendement ‘Cultuurvisie’ wordt met 15 stemmen voor (CDA, Sterk Meppel, D66, CU, PvdA, GL) en 5 stemmen tegen (VVD, SP) aangenomen.


  De raad besluit met 15 stemmen voor (CDA, Sterk Meppel, D66, CU, PvdA, GL) en 5 stemmen tegen (VVD, SP):
  1. de cultuurnota ‘Cultuur is overal en van iedereen’ als cultuurvisie vast te stellen en met dien verstande dat de visie op pagina 3 wordt gewijzigd naar:
  - “Onze visie is dat deelname aan kunst en cultuur essentieel is voor de gezondheid, het geluk en het welzijn van de inwoners van Meppel en dat die hen stimuleert om actief aan de samenleving deel te nemen”;
  en dat het volgende uitgangspunt en doelen worden toegevoegd:
  Uitgangspunt 4: cultuur is onderdeel van de Meppeler ambitie ‘CO2 neutraal in 2040’
  Doelen:
  · We blijven in gesprek met de culturele sector over hoe zij (verder) kunnen verduurzamen.
  · We ondersteunen en stimuleren de culturele sector in verduurzaming.
  · Producties, programmering en werken die aandacht besteden aan de klimaatcrisis zijn welkom in Meppel.


  2. de opzet van de huidige cultuurnota ‘Panta Rhei, cultuur is van de samenleving’ als basis te nemen en te voorzien van een volledige update aan de hand van de uitgangspunten uit de cultuurvisie ‘Cultuur is overal en van iedereen’ en daarbij aandacht te besteden aan de volgende ontwikkelingen en aanvullingen:
  a. popcultuur
  b. amateurkunst
  c. buitenschoolse cultuureducatie
  d. bibliotheek
  e. podiumkunst
  f. media
  g. musea
  h. huisvesting centraal en/of in de wijken
  i. prioritering
  j. functie Ogterop als cultureel centrum
  k. financiële gevolgen
  l. gevolgen subsidiekaders


  3. het college opdracht te geven de vernieuwde cultuurnota uiterlijk medio mei 2024 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

 7. 5.2

  In de gemeente Meppel wonen veel jeugdigen en in de nabije toekomst neemt dat aantal verder toe. De gemeente onderneemt op allerlei beleidsterreinen activiteiten en interventies gericht op jeugdigen en hun ouders. Deze Jeugdnota beschrijft de visie en uitgangspunten voor het jeugdbeleid van de gemeente Meppel in de komende vier jaar. De nota vormt een kapstok die de verschillende beleidsterreinen verbindt om tot een sluitende aanpak voor onze jeugd te komen. De jeugdnota geeft ook invulling aan de landelijke ‘Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028’. Deze koerswijziging en bezuinigingsopdracht is in juni 2023 definitief gepubliceerd en vraagt om nadere invulling door gemeenten.

  Voorgesteld besluit

  1. De Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de Jeugdnota Gemeente Meppel 2023-2028 vast te stellen.

 8. 6

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:

 9. 6.1

  In opdracht van de raad doet de accountant onderzoek naar de jaarrekening en het financiële beheer. De bevindingen van de accountant zijn nodig om aan de wettelijke taken te voldoen. De accountant krijgt voor deze controle aanwijzingen mee van de raad, bijvoorbeeld specifieke aandachtspunten en gewijzigde verordeningen. Daarnaast wijzigt de controle van de accountant op een belangrijk vlak: vanaf 2023 is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording.


  De raad wordt voorgesteld de aanwijzingen voor de controle over het jaar 2023 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De aanwijzingen accountantscontrole jaarrekening 2023 gemeente Meppel en de bijbehorende bijlage (normen- en toetsingskader) vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de aanwijzingen accountantscontrole jaarrekening 2023 gemeente Meppel en de bijbehorende bijlage (lokaal normenkader) vast stellen.

 10. 6.2

  Het college stelt de gemeenteraad voor om bepaalde artikelen en bijlagen van de Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 (hierna: VFL) redactioneel te wijzigen. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek werd duidelijk dat de formulering van enkele artikelen in de VFL over de kap van bomen gebreken vertoonden. Daarnaast kwam ook naar voren dat de bijlagen behorende bij deze artikelen niet volledig waren. Ter reparatie van deze bepalingen en ter voorkoming van discussies over de geldigheid van de bijlagen voorziet dit besluit in de nodige redactionele wijzigingen en completering van de bijlagen.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De Wijzigingsverordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de Verordening fysieke leefomgeving Meppel 2022 te wijzigen.

 11. 6.3

  De huidige Verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel (Verordening BIZ) loopt tot 31 december 2023. De BIZ is zo goed bevallen bij de ondernemers, dat de organisatie zich in wil zetten voor een verlenging. Ook voor de beoogde nieuwe periode 2024-2028, zal de Stichting BIZ Centrum Meppel, het uitvoeringsorgaan zijn voor de BIZ voor de gebruikers. Aansluitend aan de algemene leden vergadering heeft de Stichting BIZ Centrum Meppel een nieuw meerjarenprogramma opgesteld en is er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst afgesloten tussen het de gemeente en de Stichting BIZ Centrum Meppel. Het college heeft besloten om af te wijken van de algemene subsidieverordening conform de vorige BIZ-periode. De activiteiten waaraan de subsidie moet worden besteed staat in de uitvoeringovereenkomst.

  Voorgesteld besluit

  1. De Verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel 2024-2028 en de bijbehorende gebiedskaart vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem de Verordening bedrijven investeringszone binnenstad Meppel 2024-2028 en bijbehorende gebiedskaart vast te stellen.

 12. 6.4

  Op basis van artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad een accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Door de controle van de jaarrekening vast te leggen, wordt de raad in staat gesteld om met hulp van een accountant zijn controlerende én wettelijke taak adequaat uit te voeren.


  In de (besloten) auditcommissie van 19 januari 2023 is gesproken over de accountantsdiensten voor de boekjaren 2024 tot en met 2027. Het advies van de auditcommissie is om de raad voor te stellen om genoemde diensten Europees aan te gaan besteden. In de raadscommissie van 9 februari heeft de voorzitter van de auditcommissie hierover een toelichting gegeven aan de (duo-)raadsleden.


  Deze aanbesteding kent de Europese openbare procedure, die een doorlooptijd van bijna 4 maanden kent. Bij deze opdracht is er sprake van gedeeld opdrachtgeverschap. De raad benoemt de accountant en geeft opdracht voor de wettelijke controle van de jaarrekening. Daarnaast kan de raad en/of college dezelfde accountant opdracht geven voor specifieke onderzoeken.

  Voorgesteld besluit

  1. Het beschrijvend document nr. AD23026 Accountantsdiensten 2024-2027 d.d. 11 augustus 2023 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de gevraagde kerncompetenties:
   I. Kennis en ervaring met het uitvoeren van accountantsdiensten voor een gemeente tot 125.000 inwoners (of een samenwerkingsverband met daarin een gemeente van vergelijkbare omvang).
   II. Ervaring met accountantsdiensten voor wat betreft de certificerende functie ten aanzien van de volgende onderwerpen:
   a. Grondexploitaties
   b. Aanbestedingsrechtmatigheid
   c. Controle van SISA verantwoordingen
   d. Gemeenschappelijke regelingen
  3. In te stemmen met de gunningscriteria prijs en kwaliteit volgens de verdeling:
   a. Prijs: wegingsfactor 25%
   b. Kwaliteit: wegingsfactor 75% met de subgunningscriteria:
   i. Plan van aanpak 25%
   ii. Natuurlijke adviesfunctie 25%
   iii. Presentatie en interview 25%

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:
  1. Het beschrijvend document nr. AD23026 Accountantsdiensten 2024-2027 d.d. 11 augustus 2023 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de gevraagde kerncompetenties:
  I. Kennis en ervaring met het uitvoeren van accountantsdiensten voor een gemeente tot 125.000 inwoners (of een samenwerkingsverband met daarin een gemeente van vergelijkbare omvang).
  II. Ervaring met accountantsdiensten voor wat betreft de certificerende functie ten aanzien van de volgende onderwerpen:
  a. Grondexploitaties
  b. Aanbestedingsrechtmatigheid
  c. Controle van SISA verantwoordingen
  d. Gemeenschappelijke regelingen
  3. In te stemmen met de gunningscriteria prijs en kwaliteit volgens de verdeling:
  I. Prijs: wegingsfactor 25%
  II. Kwaliteit: wegingsfactor 75% met de subgunningscriteria:
  a. Plan van aanpak 25%
  b. Natuurlijke adviesfunctie 25%
  Presentatie en interview 25%

 13. 7

  Besluit

  De raad stelt unaniem de besluitenlijst van 28 september 2023 vast.

 14. 8

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden

  Besluit

  De raad besluit om de lijst ingekomen stukken conform concept vast te stellen.

 15. 8.b
  Categorie 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 16. 8.c
  Categorie 3: Het college vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 17. 8.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 18. 9

  1. Kennisgeving geheimhouding
  2. Raad
  3. College
  4. Verbonden partijen

  Besluit

  Portefeuillehouder Van Ulzen doet een mededeling over de aanvang van werkzaamheden bij de MULO-locatie inzake verkeersveiligheid.

 19. 10

  Besluit

  Onder dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 21:40 uur.