Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 30 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

De voorzitter nodigt u uit voor de raadsvergadering op donderdag 30 maart 2023. De vergadering begint om 19:30 uur in de raadzaal. De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 4. 4

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

  De volgende mondelinge vragen zijn aangemeld:

  •  De heer Knorren (CDA) over het Drukkerijmuseum.
 5. 5
  Bekrachtiging geheimhouding
 6. 5.1

  Voorgesteld besluit

  1. Om op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang met in samenhang met artikel 5.1 van de wet open overheid de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 1 (memo update MeppelEnergie) te bekrachtigen.

 7. 6

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:

  • Wijzigingsverordening tarieven sociaal domein 2023
  • Wijziging reglementen van orde gemeenteraad (rechtstreeks geagendeerd in afstemming met het fractievoorzittersoverleg)
 8. 6.1

  Het college stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor het jaar 2023 in de tarieventabel van de Verordening Sociaal Domein op te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Sociaal Domein tarieven 2023 vast te stellen.

 9. 6.2

  Het recent aangenomen wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur, betekent dat het reglement van orde, de verordening voor de raadscommissies en auditcommissie gewijzigd dienen te worden, om te voldoen aan de landelijke wetgeving. Gelet op eerdere signalen uit de raad is er direct gekeken naar meer wijzigingen dan enkel het voldoen aan de nieuwe wetswijzigingen rondom geheimhouding.

  Voorgesteld besluit

  1. Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de Gemeente Meppel 2023 (inclusief toelichting) vast te stellen per 1-4-2023; onder gelijktijdige intrekking van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de Gemeente Meppel 2014 (vastgesteld in de raad van 23 oktober 2014);
  2. De verordening op de raadscommissie Gemeente Meppel 2023 vast te stellen per 1-4-2023 (inclusief toelichting) vast te stellen per 1-4-2023; onder gelijktijdige intrekking van de verordening op de raadscommissies 2014 (vastgesteld in de raad van 23 oktober 2014);
  3. De wijzigingsverordening: “Verordening auditcommissie Gemeente Meppel” vast te stellen.
 10. 7

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:

  • Rekenkameronderzoek 'Burgerparticipatie in de gemeente Meppel'
  • Definitief ontwerp Bleekerseiland
  • Ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond
  • Vaststelling bijdragen en terugvorderingen fractieondersteuning 2022 (rechtstreeks geagendeerd in afstemming met de agendacommissie)
 11. 7.1

  De Rekenkamercommissie Meppel heeft in 2022 onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de gemeente Meppel en in hoeverre dit heeft plaatsgevonden de afgelopen vijf jaar. Daarbij is er nadrukkelijk gekeken of de inwoners van Meppel betrokken geweest zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de gemeente en welke veranderingen waar te nemen zijn.
  Daarnaast is er onderzocht welke lessen hieruit vallen te leren als het gaat om het realiseren van een moderne verhouding tussen burger en overheid. En hoe de uitkomsten kunnen worden benut in de toekomst. De raad wordt naar aanleiding van dit rapport verzocht de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven en een plek te geven in het op te stellen (organisatiebrede) participatiebeleid.

  Naar aanleiding van de raadscommissie op 16 maart 2023 is het voorstel aangevuld met de zevende aanbeveling en is het derde besluitpunt gewijzigd naar 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. De conclusies en de zes aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘Burgerparticipatie in de gemeente Meppel’ te onderschrijven;

  1. stel een breed participatiebeleid op dat voor alle beleidsdomeinen van toepassing wordt verklaard.
  2. zorg ervoor dat dit beleid ook een overzicht van in te zetten instrumenten bevat, en concrete richtlijnen voor onder welke voorwaarden of omstandigheden bepaalde instrumenten de voorkeur hebben. Zo kan een gecoördineerde en consistente aanpak worden gekozen voor de gehele organisatie.
  3. leg in het beleid vast op welk moment de gemeenteraad betrokken is bij het maken van keuzes over de inzet van participatie, en op welk abstractieniveau de gemeenteraad hierin een rol speelt.
  4. creëer bewustzijn bij de gemeenteraad over de capaciteit dit de inzet van bepaalde participatie-instrumenten vraagt, en borg dat de gevraagde inzet wordt ondersteund met de benodigde financiële ruimte.
  5. onderzoek of het wenselijk is om structureel capaciteit en expertise in de organisatie aan te trekken voor het organiseren en begeleiden van burgerparticipatie.
  6. schenk in het participatiebeleid expliciet aandacht aan de zogeheten ‘continue participatie’ en de positie van de betrokken maatschappelijke partners binnen het participatie-instrumentarium.
  7. hou participanten na afloop van het participatietraject, indien zij dat wensen, ook op de hoogte van het daarop volgende politieke-bestuurlijke traject. Blijf mensen periodiek informeren, eventueel het kanaal van wijkregisseurs en -platformen.

  2. Het college te verzoeken om genoemde aanbevelingen te verwerken in het op te stellen organisatiebreed participatiebeleid en hierbij op nader te bepalen momenten de gemeenteraad vooraf te betrekken.
  3. De raad hierover uiterlijk 2023 een inhoudelijk voorstel voor te leggen.

 12. 7.2

  Met het vaststellen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland komt de ontwikkeling van het Bleekerseiland in een volgende fase. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken door de visie voor deze ontwikkeling, verwoord in de Stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning Bleekerseiland, vast te stellen. Het voorliggende Definitief Ontwerp Bleekerseiland is de uitwerking van de ambitie en koers zoals in die visie aangegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Bleekereiland en eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland d.d. 3 november 2022 en geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  2. Het memo Achtergronden Definitief Ontwerp Bleekerseiland voor kennisgeving aan te nemen.
 13. 7.3

  De gemeenschappelijke regeling Reestmond heeft haar ontwerp begroting voor 2023 herzien. De reden hiervoor is dat de (minimum) lonen zijn gestegen. Daarnaast zijn de energiekosten omhoog gegaan. Deze kosten zijn niet te veranderen door Reestmond en moeten wel betaald worden. Er is besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp herziene begroting 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond.
  2. Op de ontwerp herziene begroting 2023 van Reestmond geen zienswijze in te dienen.

 14. 7.4

  Rond de fractiebijdragen dient uw raad op basis van artikel 10 van de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2014, de volgende besluiten te nemen:

  • De uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;
  • De verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten;
  • In het voorkomende geval de hoogte van de overheveling van (een deel van) het fractiebudget als aanvulling op het fractiebudget van het daaropvolgend kalenderjaar.

  De fractieverantwoordingen zijn gecontroleerd door de griffie. Dit aan de hand van de genoemde verordening. In het als bijlage opgenomen overzicht: “Verantwoording fractiebudgetten 2022”, treft u de bevindingen aan.

  Voorgesteld besluit

  De bijdragen fractieondersteuning 2022 conform overzicht raadsvoorstel vast te stellen.

 15. 8

 16. 9

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
 17. 9.b
  Categorie 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 18. 9.c
  Categorie 3: Het college vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 19. 9.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 20. 10
  Mededelingen
 21. 11
  Sluiting