Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN

donderdag 12 september 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M Grotens
Toelichting

Concept


De voorzitter nodigt u uit voor de  raadscommissievergadering van donderdag 12 september 2024. De vergadering is live te volgen vanaf de publieke tribunen in de raadzaal en via
www.gemeenteraadmeppel.nl.


Voorafgaand aan de raadscommissie vindt er een informatieplein plaats in de centrale hal van 19:00 tot 19:30 uur. Commissieleden en geïnteresseerden kunnen hier vragen stellen over de agendapunten van deze raadscommissie.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 5. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadscommissie. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 7
  Hamerstukken
 8. 8
  Sluiting
 9. 9

  Toelichting:
  De gemeente Meppel kan als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling GKB een zienswijze indienen bij het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank (GKB).

 10. 10

  Toelichting college:
  Het college heeft op 2 juli jl. het voornemen uitgesproken om deel te nemen aan een nieuw op te richten stichting die de taken op het gebied van schuldhulpverlening gaat uitvoeren (stichting GKB). Het college heeft dit voorgenomen besluit genomen op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet. Op grond van datzelfde artikel stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen over dit voorgenomen besluit kenbaar te maken. Het college adviseert de raad echter om geen wensen of bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit kenbaar te maken.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het voornemen van het college om deel te nemen aan een nieuw op te richten stichting die de taken op het gebied van schuldhulpverlening gaat uitvoeren (Stichting GKB).

 11. 11

  Toelichting college:
  Het beheerplan sportaccommodaties is van 2021. De gemeenteraad heeft hierover in maart 2021 het volgende besluit genomen:
  1. Kennis te nemen van het beheerplan sportaccommodaties;
  2. In te stemmen met het ontwikkelen van een beleidskader voor het investeren en exploiteren van sportaccommodaties (incl. kunstgrasvelden) in samenspraak met sportverenigingen;
  3. In te stemmen met het uitvoeren van 4 onderzoeksvoorstellen ten aanzien van sportaccommodaties. 


  De onder 3 genoemde onderzoeken maken geen onderdeel uit van dit sportaccommodatiebeleid maar worden meegenomen in het op te stellen Strategisch Huisvestingsplan Maatschappelijke Accommodaties. De gemeente Meppel wil niet alleen haar gebouwen goed beheren, maar ook integraal en strategisch sturen op haar maatschappelijk vastgoed. Dit betekent onder andere meer transparantie, een lange termijn perspectief en optimalisatie van de vastgoedportefeuille. Om dit te kunnen bereiken, wil de gemeente Meppel een Strategisch Huisvestingsplan (SHMA) voor maatschappelijke accommodaties opstellen. 


  Dit sport(accommodatie)beleid voorziet in beslispunt 2: Een beleidskader voor het investeren en exploiteren van sportaccommodaties (incl. kunstgrasvelden) in samenspraak met sportverenigingen. Daarnaast voorziet dit sport(accommodatie)beleid in een aantal kaders die zijn gebaseerd op de door de Meppeler sportwereld in december 2022 opgestelde sportvisie. Deze is in februari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Het concept-sportaccommodatiebeleid is samen met een klanbordgroep vanuit de sportverenigingen en het onderwijs opgesteld. Dit concept is daarna ter Meppel-brede consultatie voorgelegd aan de betrokkenen. Het sportaccommodatiebeleid biedt een deel van de kaders voor het op te stellen SHMA.

  Voorgesteld besluit

  1. Het sport(accommodatie)beleid gemeente Meppel 2024 vast te stellen.