Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. van Leeuwen
Toelichting

U kunt de commissievergadering hier terugzien.


De vergadering is hervat op 23 mei 2024

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Met kennisgeving afwezig zijn de dames Schut (SP) en Grotens (VVD)

 2. 3

 3. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 4. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadscommissie. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

  • De heer B. Wognum heeft zich aangemeld als inspreker over zijn ervaring als inwoner en lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
 5. 6
  Bespreekstukken
 6. 6.1

  Insprekers:
  - Mevrouw M. Vinkesteijn - regiomanager regio Zuid van Biblionet
  - Mevrouw C. van der Zee - koorschool Viva La Musica
  - Mevrouw B. de Vries 


  Toelichting college:
  Het culturele veld van Meppel is de afgelopen tijd sterk in beweging. De vorige cultuurnota ‘Panta Rhei’ is daardoor aan vervanging toe. Er is behoefte aan beleid dat aansluit op de ontwikkelingen die gaande zijn en die recht doet aan de kracht van het Meppeler culturele veld. Eind 2023 hebben we hier een aanzet voor gedaan in de vorm van de nota ‘Cultuur is overal en van iedereen’, die op 19 oktober 2023 met een amendement door de gemeenteraad is vastgesteld als cultuurvisie. De voorliggende cultuurnota ‘Jong geleerd, oude gedaan’ is een verdere uitwerking van die cultuurvisie. Hiervoor hebben we input opgehaald bij het culturele veld, maatschappelijke partners, inwoners en verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.


  Met deze nota beogen we binnen de beschikbare middelen maximaal rendement te behalen op de gezondheids- geluks- en welzijnseffecten die cultuur heeft op het leven van de inwoners van de gemeente Meppel.

  Voorgesteld besluit

  1. De Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong geleerd, oud gedaan’ vast te stellen.

 7. 6.2

  Insprekers:
  - De heer A. Wuite heeft zich aangemeld als inspreker over de overlast van grasvliegjes in en rond de percelen Ceintuurbaan 84 en Eendrachtstraat 28
  - De heer J. Debreczeni heeft zich aangemeld als inspreker over ingediende zienswijzen
  - De heer E. Alberts namens Actium Wonen


  Toelichting college:
  Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28' gewijzigd vast te stellen. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt, ter plaatse van het voormalige politiebureau, het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een nieuw woongebouw met daarin 55 woningen in de sociale huursector. Het plangebied is gelegen in de centrumschil van Meppel, aan de rotonde van de Ceintuurbaan en de Eendrachtstraat. Daarnaast wordt voorgesteld geen exploitatieplan op te stellen, gezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.


  Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Ceintuurbaan, waardoor het geluidsniveau op een deel van het plangebied niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Om het plan mogelijk te maken stelt het college hogere waarden vast, waarin is opgenomen dat ten aanzien van de gevels van het nieuw te bouwen woongebouw geluid reducerende maatregelen getroffen moeten worden om een aanvaardbaar (geluids-)binnenniveau te waarborgen.

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijzen 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28' vast te stellen; 
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28', met planidentificatie NL.IMR0.0119.Eendrachtstraat28-BPC1, gewijzigd vast te stellen; 
  3. Voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 8. 6.2.1

  Op voorstel van de voorzitter is de vergadering geschorst tot donderdag 23 mei 2024 om 20.30 uur. De vergadering zal dan hervatting met de agendapunten 6.3 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2' en 6.4 Herinrichtingsplan stadhuis en werf.