Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R. van Leeuwen
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mevrouw E. Bakkenes (SteM)  is met kennisgeving afwezig

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 5. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadscommissie. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.1

  Toelichting college:
  In 2050 is Meppel klimaatadaptief. Om hier naartoe te werken stellen we de gemeentelijke ambities voor klimaatadaptatie vast en voeren we projecten uit die voortvloeien uit de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). De Lokale Adaptatie Strategie (LAS) is een lokale vertaling van de Regionale Adaptatie Strategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RAS/RUA) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De LAS richt zich op de thema's wateroverlast door piekbuien of regionale overstroming, hitte, en droogte. In de LAS worden de gemeentelijke doelstellingen en ambities voor 2050 vastgesteld, die worden meegegeven als bouwstenen voor de omgevingsvisie.

  Voorgesteld besluit

  1. De Lokale Adaptatie Strategie vast te stellen ten behoeve van de omgevingsvisie voor de gemeente Meppel.

 8. 6.2

  De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Meppel aan deelneemt, moeten jaarlijks een kaderbrief naar de gemeente sturen met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting van het volgende jaar. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om op deze brieven te reageren. Er is voorgesteld om een zienswijze mee te gegeven aan de gemeenschappelijke regeling Reestmond voor het beleid van 2025-2028. Daarbij wordt Reestmond  gevraagd om in haar beleid aan te geven hoe ze verder kan bijdragen aan de opdracht van de gemeenten om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Er wordt geen zienswijze meegegeven aan de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  Voorgesteld besluit

  1. Op de kaderbrief van Reestmond een zienswijze in te dienen, waarbij Reestmond wordt gevraagd om in haar beleid van 2025-2028 aan te geven hoe ze verder kan bijdragen aan de opdracht van de gemeenten om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt.
  2. Op de kaderbrief van Publiek Vervoer Groningen Drenthe geen zienswijze in te dienen.
 9. 7
  Hamerstukken
 10. 7.1

  Toelichting college:
  Met ingang van 1 juli 2022 zijn een aantal wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Het Recreatieschap valt als gemeenschappelijke regeling ook onder deze wet. De wijzigingen hebben tot doel de democratische legitimatie van de GR-en en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden in relatie tot de GR te versterken. Met de informatie die is ontvangen van de Drentse griffierskring en de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met daarin verwerkt de wensen van de raden heeft het dagelijks bestuur de tekst in overeenstemming gebracht met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tevens is de tekst geactualiseerd en aangepast in de formulering.

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

 11. 7.2

  Toelichting college:
  Op het perceel aan de Schiphorsterweg 5-7 te De Schiphorst staat een boerderij met bijbehorende agrarische bebouwing. Het agrarische bedrijf is al enkele jaren gestopt. Het betreft hier een Rijksmonument waar ook enkele niet monumentale gebouwen staan zoals de ligboxstallen. In de huidige situatie is al sprake van twee woningen in het hoofdgebouw die planologisch als dienstwoningen worden gezien. De initiatiefnemer wil gebruik maken van de Ruimte voor Ruimteregeling van de provincie. Dat betekent dat agrarische schuren gesloopt kunnen worden en dat er één of meerdere woningen gebouwd mogen worden, afhankelijk van het aantal te slopen vierkante meters. De initiatiefnemer wil de leegstaande, niet monumentale agrarische bebouwing slopen en daarvoor in de plaats één compensatiewoning bouwen.


  Het college heeft ook een besluit hogere grenswaarden genomen ten behoeve van het voorgenoemde bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijze bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7' vast te stellen; 
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel – Buitengebied, herziening Schiphorsterweg 5-7' gewijzigd vast te stellen; 
  3. In afwijking van artikel 6.12 lid 1 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 12. 7.3

  Toelichting college:
  De procedure klacht behandelen is geactualiseerd. De laatste actualisatie was in 2014. De procedure heeft twee vormen van klachtbehandeling: informeel en formeel. Hiermee wordt aangesloten bij de koers van de gemeente Meppel om zoveel mogelijk inwonergericht met klachten van inwoners om te gaan. Het voornaamste verschil met de versie van 2014 vormt de nadere uitleg over informele klachtbehandeling.


  Bij de informele behandeling heeft de klachtencoördinator een regisserende en adviserende rol om te bepalen wie in de organisatie bij de informele behandeling betrokken dient/dienen te worden. Bij formele klachten schrijft de klachtencoördinator een advies over de beoordeling van de klacht. Ten slotte houdt de klachtencoördinator een overzicht bij van alle klachten. Dit overzicht gebruikt de klachtencoördinator om het jaarverslag op te stellen en leerpunten mee te nemen naar de organisatie.

  Voorgesteld besluit

  1. De procedure klacht behandelen gemeente Meppel vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft

 13. 7.4

  Toelichting college:
  De verordening voor de behandeling van bezwaarschriften is geactualiseerd. Met de actualisatie is het mogelijk om categorieën van bezwaarschriften aan te wijzen waarbij het horen ambtelijk plaatsvindt in plaats van door de Commissie Bezwaarschriften. Ook is het vanaf nu mogelijk om een audio opname als verslag te gebruiken bij de hoorzitting van de commissie. Ten slotte wordt het mogelijk gemaakt om commissieleden voor een termijn van vier jaar te benoemen met de mogelijkheid om een keer herbenoemd te worden voor een termijn van vier jaar.

  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de verordening voor de behandeling van bezwaarschriften vast te stellen.

 14. 8
  Sluiting