Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 16 maart 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
X. Topma
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De dames E. Bakkenes (SteM), M. Grotens (VVD) en de heer R. Klunder (D66) zijn met kennisgeving afwezig.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 5. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.1

  De Rekenkamercommissie Meppel heeft in 2022 onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in de gemeente Meppel en in hoeverre dit heeft plaatsgevonden de afgelopen vijf jaar. Daarbij is er nadrukkelijk gekeken of de inwoners van Meppel betrokken geweest zijn bij de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de gemeente en welke veranderingen waar te nemen zijn.
  Daarnaast is er onderzocht welke lessen hieruit vallen te leren als het gaat om het realiseren van een moderne verhouding tussen burger en overheid. En hoe de uitkomsten kunnen worden benut in de toekomst. De raad wordt naar aanleiding van dit rapport verzocht de conclusies en aanbevelingen te onderschrijven en een plek te geven in het op te stellen (organisatiebrede) participatiebeleid.

  Naar aanleiding van de raadscommissie op 16 maart 2023 is het voorstel aangevuld met de zevende aanbeveling en is het derde besluitpunt gewijzigd naar 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. De conclusies en de zes aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek ‘Burgerparticipatie in de gemeente Meppel’ te onderschrijven;

  1. stel een breed participatiebeleid op dat voor alle beleidsdomeinen van toepassing wordt verklaard.
  2. zorg ervoor dat dit beleid ook een overzicht van in te zetten instrumenten bevat, en concrete richtlijnen voor onder welke voorwaarden of omstandigheden bepaalde instrumenten de voorkeur hebben. Zo kan een gecoördineerde en consistente aanpak worden gekozen voor de gehele organisatie.
  3. leg in het beleid vast op welk moment de gemeenteraad betrokken is bij het maken van keuzes over de inzet van participatie, en op welk abstractieniveau de gemeenteraad hierin een rol speelt.
  4. creëer bewustzijn bij de gemeenteraad over de capaciteit dit de inzet van bepaalde participatie-instrumenten vraagt, en borg dat de gevraagde inzet wordt ondersteund met de benodigde financiële ruimte.
  5. onderzoek of het wenselijk is om structureel capaciteit en expertise in de organisatie aan te trekken voor het organiseren en begeleiden van burgerparticipatie.
  6. schenk in het participatiebeleid expliciet aandacht aan de zogeheten ‘continue participatie’ en de positie van de betrokken maatschappelijke partners binnen het participatie-instrumentarium.
  7. hou participanten na afloop van het participatietraject, indien zij dat wensen, ook op de hoogte van het daarop volgende politieke-bestuurlijke traject. Blijf mensen periodiek informeren, eventueel het kanaal van wijkregisseurs en -platformen.

  2. Het college te verzoeken om genoemde aanbevelingen te verwerken in het op te stellen organisatiebreed participatiebeleid en hierbij op nader te bepalen momenten de gemeenteraad vooraf te betrekken.
  3. De raad hierover uiterlijk 2023 een inhoudelijk voorstel voor te leggen.

 8. 6.2

  Met het vaststellen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland komt de ontwikkeling van het Bleekerseiland in een volgende fase. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken door de visie voor deze ontwikkeling, verwoord in de Stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning Bleekerseiland, vast te stellen. Het voorliggende Definitief Ontwerp Bleekerseiland is de uitwerking van de ambitie en koers zoals in die visie aangegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Bleekereiland en eventuele wensen en bedenkingen uit te spreken.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het Definitief Ontwerp Bleekerseiland d.d. 3 november 2022 en geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  2. Het memo Achtergronden Definitief Ontwerp Bleekerseiland voor kennisgeving aan te nemen.
 9. 6.3

  De gemeenschappelijke regeling Reestmond heeft haar ontwerp begroting voor 2023 herzien. De reden hiervoor is dat de (minimum) lonen zijn gestegen. Daarnaast zijn de energiekosten omhoog gegaan. Deze kosten zijn niet te veranderen door Reestmond en moeten wel betaald worden. Er is besloten om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp herziene begroting 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 Reestmond.
  2. Op de ontwerp herziene begroting 2023 van Reestmond geen zienswijze in te dienen.

 10. 7
  Hamerstukken
 11. 7.1

  Het college stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor het jaar 2023 in de tarieventabel van de Verordening Sociaal Domein op te nemen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de wijzigingsverordening Sociaal Domein tarieven 2023 vast te stellen.

 12. 8
  Sluiting