Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3. RAADScie. ALGEMEEN

donderdag 9 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M Grotens
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De dames I. Booij (ChristenUnie), E. Schut (SP), G. Geertsma (SteM) en M. Bakkenes (SteM) en de heren X. Topma (SP) en R. Klunder (D66) zijn met kennisgeving afwezig.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

  Toelichting: Commissieleden kunnen tijdens dit agendapunt vragen stellen over de stand van zaken betreffende art. 32 vragen, memo's, moties en amendementen. Deze statusvragen zijn informatief van aard en daarmee niet bedoeld ter discussie. De leden worden verzocht 24 uur van tevoren deze vragen aan te melden voor een goede terugkoppeling.

 5. 5

  Toelichting: U kunt uw mening geven over een onderwerp in de raadsvergadering of de raadscommissie. In de raadsvergadering kan dit alleen over onderwerpen die ook op de agenda staan. Bij de vergadering van de raadscommissie kunt u ook gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen die niet op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht dan dient u zich voorafgaand aan de vergadering aan te melden bij de raadsgriffie. U moet zich uiterlijk 32 uur voor aanvang van de vergadering melden. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

 6. 6
  Bespreekstukken
 7. 6.1

  • Namens Stichting Merk Meppel, zal mevrouw M. Navarro inspreken.

  Om de stap naar een meer provinciale en interregionale marketing te kunnen zetten, heeft Merk Meppel de gemeente om extra financiële ondersteuning gevraagd voor de begroting van 2023. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling gevraagd om meer inzicht en zeggenschap over de begroting middelen.
  Merk Meppel heeft een concretiseringsslag gemaakt over de besteding van de gevraagde extra subsidiegelden en een meer gedetailleerd plan ingediend. Dit plan zal middels een procedure van geen bedenkingen en het bijgevoegde raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. Wanneer de raad geen bedenkingen uit heeft gesproken, zal het college een besluit nemen over de toekenning van de subsidiegelden.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het bijgevoegde werkplan van Merk Meppel;
  2. Geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de voorgenomen toekenning van de gevraagde subsidie voor Merk Meppel.

 8. 6.2

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving niet langer afhankelijk mag zijn van aardgas. Met de Transitievisie Warmte is een tijdspad vastgelegd om wijken en dorpen van het aardgas te krijgen en zijn voorkeursalternatieven benoemd. In de Transitievisie Warmte is vastgelegd dat per wijk of dorp een wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld. Nu is het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) voor de wijk Berggierslanden (zie bijlage) tot stand gekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteld het warmteplan vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  het Programma Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden vast te stellen.

 9. 6.3

  Naast de auditcommissie (19-1-23) wordt ook uw commissie om advies gevraagd over een door de raad te nemen besluit om de management letter Gemeente Meppel 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
  De management letter is opgesteld door de accountant op verzoek van de raad en is in de vergadering van de auditcommissie door de accountant toegelicht; de voorzitter van de auditcommissie zal hierover een toelichting geven.

  Voorgesteld besluit

  De managementletter Gemeente Meppel 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 10. 6.4

  Ter uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie op 10 november 2022 wordt een steunfonds gevormd voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Het college stelt de gemeenteraad voor een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het vormen van dit fonds.

  Voorgesteld besluit

  1. Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor een steunfonds voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en kerkelijke instellingen. Dit ten behoeve van het verlenen van financiële hulp om de gevolgen van de huidige hoge inflatie en energiekosten te overbruggen en/of de kosten van noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen te bekostigen.
  2. Deze middelen aan de bestemmingsreserve Corona te onttrekken en toe te voegen aan de begroting 2023 in programma 3 Sociaal Domein.

 11. 7
  Hamerstukken
 12. 8
  Sluiting