Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1. RAADSVERGADERING

Reguliere raadsvergadering

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
R.T.A. Korteland
Toelichting

U kunt de vergadering hier terugzien

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Van Ulzen (wethouder), de heer H. Timmer (PvdA) en mevrouw A. de Vlieg (GroenLinks) zijn met kennisgeving afwezig.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt conform concept vastgesteld

 3. 3

  Toelichting: Raadsleden hebben de gelegenheid om tijdens het vragenhalfuur vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen moeten door raadsleden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de voorzitter via de griffier. De griffier zorgt ervoor dat het college en de volledige raad op de hoogte worden gebracht van de vragen. De indiener van de vraag of vragen mag deze desgewenst kort toelichten. Na beantwoording van de vragen door het college van burgemeester en wethouders mogen de indiener en andere fracties aanvullende vragen stellen. Tijdens het vragenhalfuur vinden er geen interrupties (onderlinge onderbrekingen) plaats.

 4. 4
  Ontslag en aanwijzing - plaatsvervangend griffier
 5. 4.1

  De heer Kemper heeft de werkgeverscommissie en de gemeenteraad recent geïnformeerd over zijn ontslagverzoek. Op 7 mei 2024 heeft de heer Kemper per brief aan de raad verzocht om hem per 1 september 2024 ontslag te verlenen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Dit verzoek is tijdig ingediend in verband met het aanwijzen van zijn beoogd opvolger met ingang van 1 juli 2024 en zijn aanstaande pensionering.


  De aanwijzing tot plaatsvervangend griffier is verbonden aan de persoon die werkzaam is op de griffie in de gemeente Meppel. Op het moment dat deze aangewezen persoon niet meer werkzaam is voor de gemeenteraad van Meppel houdt deze aanwijzing van rechtswege ook op. Hoewel er bij zijn ontslag dus weliswaar geen besluit nodig is wordt dit wel voorgesteld, omdat mevrouw D. Runhart beoogd is al de opvolger van de heer Kemper in deze specifieke functie. Daarom wordt voorgesteld om de heer Kemper vrij te stellen van zijn werkzaamheden als plaatsvervangend griffier per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. De arbeidsovereenkomst met de heer J. Kemper als raadsadviseur / plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 september 2024 te beëindigen;
  2. De heer J. Kemper vrij te stellen van zijn werkzaamheden als plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 juli 2024.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om: 

  1. De arbeidsovereenkomst met de heer J. Kemper als raadsadviseur / plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 september 2024 te beëindigen;
  2. De heer J. Kemper vrij te stellen van zijn werkzaamheden als plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 juli 2024.
 6. 4.2

  Recent heeft er een vacature opengestaan voor de functie van raadsadviseur/ plaatsvervangend griffier in verband met de aanstaande pensionering van de huidige raadsadviseur/plaatsvervangend griffier. Om in de vacature te voorzien heeft een selectiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de werkgeverscommissie, de heer X. Topma, de raadsgriffier, de heer W.J. Spoelstra, de griffiemedewerker, mevrouw T. Oldenhuis en de P&O-adviseur, mevrouw Y. Chaabane een selectieprocedure doorlopen.


  Op 7 maart 2024 is de vacature opengesteld en op 2 april 2024 is de inschrijving gesloten. Na de briefselectie heeft de selectiecommissie besloten om met enkele kandidaten een kennismakings- en verdiepingsgesprek te voeren. Deze vonden plaats op 10 april 2024 door de commissie. Deze gesprekken hebben geleid tot de keuze voor de voorgestelde kandidaat, mevrouw D. Runhart.


  Mevrouw D. Runhart wordt voorgedragen om aan te nemen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier per 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan met mevrouw D. Runhart met ingang van 1 juli 2024 voor 1 jaar (met daarna de mogelijkheid voor een vaste aanstelling), met een maand proeftijd, in de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier; 
  2. Mevrouw D. Runhart voor onbepaalde tijd aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 juli 2024.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:

  1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan met mevrouw D. Runhart met ingang van 1 juli 2024 voor 1 jaar (met daarna de mogelijkheid voor een vaste aanstelling), met een maand proeftijd, in de functie van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier; 
  2. Mevrouw D. Runhart voor onbepaalde tijd aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeenteraad van Meppel met ingang van 1 juli 2024.
 7. 5

  Toelichting: Bespreekstukken zijn voorstellen waarover de raad een nader politiek debat wenst voordat er een besluit genomen wordt om voor of tegen het voorstel te stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om nader te spreken over:

 8. 5.1

  Toelichting college:
  Het culturele veld van Meppel is de afgelopen tijd sterk in beweging. De vorige cultuurnota ‘Panta Rhei’ is daardoor aan vervanging toe. Er is behoefte aan beleid dat aansluit op de ontwikkelingen die gaande zijn en die recht doet aan de kracht van het Meppeler culturele veld. Eind 2023 hebben we hier een aanzet voor gedaan in de vorm van de nota ‘Cultuur is overal en van iedereen’, die op 19 oktober 2023 met een amendement door de gemeenteraad is vastgesteld als cultuurvisie. De voorliggende cultuurnota ‘Jong geleerd, oude gedaan’ is een verdere uitwerking van die cultuurvisie. Hiervoor hebben we input opgehaald bij het culturele veld, maatschappelijke partners, inwoners en verschillende beleidsterreinen binnen de gemeente.


  Met deze nota beogen we binnen de beschikbare middelen maximaal rendement te behalen op de gezondheids- geluks- en welzijnseffecten die cultuur heeft op het leven van de inwoners van de gemeente Meppel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. De Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong geleerd, oud gedaan’ vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:


  1. De Cultuurnota Gemeente Meppel 2024 en verder ‘Jong geleerd, oud gedaan’ vast te stellen, met dien verstande dat de geformuleerde doelen onder ‘6.2 Uitgangspunten’ en volgende passages (p. 10, 42 en 52) als volgt worden gewijzigd:
  a. 6.2.1 Uitgangspunt 1: cultuur is onmisbaar voor opgroeiende kinderen en jongeren (p. 39):
  - Ieder Meppeler kind in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een rijk en kwalitatief sterk aanbod van cultuureducatie aangeboden.
  - Naschools is voor kinderen en jongeren een laagdrempelig cultuuraanbod beschikbaar dat waar mogelijk aansluit op de binnenschoolse cultuureducatie.
  - Taalachterstanden zijn lager dan de achterstanden in 2024 en de digitale basisvaardigheden bij kinderen en jongeren zijn groter dan die in 2024. Dit bereiken we o.a. door het inzetten van cultuur.
  - De leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen en jongeren zijn groter dan die in 2024. Dit bereiken we door samen te werken met het onderwijs en de bibliotheek.
  b. 6.2.2 Uitgangspunt 2: cultuuraanbod is laagdrempelig en voor iedereen beschikbaar (p.40):
  - Er wordt meer actief gebruik gemaakt van cultuur- en amateurkunstdeelname dan de deelname in 2024.
  - Er is een laagdrempelig cultuur- en amateurkunstaanbod dat voor iedereen beschikbaar is.
  - Binnen het cultuur- en amateurkunstaanbod is er sprake van kansengelijkheid.
  - Inwoners ervaren ondersteuning en stimulans vanuit de gemeente voor cultureel initiatief.  c. 6.2.3 Uitgangspunt 3: cultuur is een middel om doelen uit het sociaal domein te ondersteunen (p.41):
  - De gezondheid van inwoners is beter dan de gemiddelde gezondheid in 2024.
  - De kansengelijkheid van onze inwoners is beter dan die in 2024.
  - Eenzaamheid onder onze inwoners is minder dan de eenzaamheid in 2024.
  - Inclusie en integratie zijn bevorderd.
  Voor deze bovenstaande doelen geldt dat cultuur wordt ingezet als middel om onze doelen te bereiken
  - Er is aantoonbaar sprake van verbinding tussen cultuur en andere beleidsterreinen.


  d. 6.2.4 Uitgangspunt 4: cultuur is onderdeel van de Meppeler ambitie ‘CO2 neutraal in 2040’:
  - De culturele sector is meer duurzaam dan in 2024. Om dit te bereiken blijven we gesprek met de culturele sector.
  - De culturele sector ervaart ondersteuning en stimulans vanuit de gemeente bij hun verduurzaming.
  - Producties, programmering en werken die aandacht besteden aan de klimaatcrisis zijn en voelen zich welkom in Meppel.  Pagina 10_
  Vooralsnog houden we voor de Cultuurnota vast aan de bestaande budgetten._
  Deze cultuurnota is gebaseerd op de bestaande budgetten. Richting de toekomst moet nadere uitwerking uitwijzen welke ontwikkelingen in budget mogelijk zijn.


  Pagina 42_
  De middelen voor cultuur zijn beperkt en er is de komende jaren geen ruimte in de gemeentelijke begroting voor een eventuele uitzetting van het budget__._
  De middelen voor cultuur zijn beperkt.


  Pagina 52_
  Vooruitkijkend naar de gemeentelijke begroting is echter ook duidelijk geworden dat een uitzetting van budgetten niet haalbaar is in verband met de aankomende ‘ravijnjaren’. Daarom kijken we in de eerste plaats kritisch naar de huidige verdeling van de beschikbare middelen en onderzoeken we mogelijkheden om deze effectiever en efficiënter in te zetten, zoals beschreven in hoofdstuk 7._
  Met het oog op de toekomst zal nadere uitwerking van de verschillende actielijnen nodig zijn om te bezien welke ruimte gevonden kan worden voor mogelijke uitzetting van budgetten. Desondanks kijken wij nu kritisch naar de huidige verdeling van de beschikbare middelen en onderzoeken we mogelijkheden om deze effectiever en efficiënter in te zetten, zoals beschreven in hoofdstuk 7.

 9. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SteM-raadsleden (7)
  tegen
  D66-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), VVD-raadsleden (4)

  Besluit

  het amendement CDA – en verder... met heldere doelen in de cultuurnota is met 13 stemmen voor (SteM, CDA, CU en PvdA) en 8 stemmen tegen (VVD, SP, D66) aangenomen.

 10. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7)
  tegen
  D66-raadsleden (2), VVD-raadsleden (4)

  Besluit

  het amendement SteM, PvdA en CU – Duidelijkheid nodig voor uitzetten cultuurbudget is met 15 stemmen voor (SteM, CDA, ChristenUnie, PvdA, SP) en 6 stemmen tegen (VVD, D66) aangenomen

 11. 5.1.3

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  PvdA-raadsleden (1), SteM-raadsleden (7)
  tegen
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), VVD-raadsleden (4)

  Besluit

  de motie SteM en PvdA - Uitwerking financiële gevolgen is met 8 stemmen voor (SteM, PvdA) en 13 stemmen tegen (D66, CDA, CU, SP, VVD) verworpen

 12. 5.2

  Toelichting college:
  Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28' gewijzigd vast te stellen. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt, ter plaatse van het voormalige politiebureau, het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een nieuw woongebouw met daarin 55 woningen in de sociale huursector. Het plangebied is gelegen in de centrumschil van Meppel, aan de rotonde van de Ceintuurbaan en de Eendrachtstraat. Daarnaast wordt voorgesteld geen exploitatieplan op te stellen, gezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.


  Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Ceintuurbaan, waardoor het geluidsniveau op een deel van het plangebied niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Om het plan mogelijk te maken stelt het college hogere waarden vast, waarin is opgenomen dat ten aanzien van de gevels van het nieuw te bouwen woongebouw geluid reducerende maatregelen getroffen moeten worden om een aanvaardbaar (geluids-)binnenniveau te waarborgen.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)
  tegen
  CDA-raadsleden (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijzen 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28' vast te stellen; 
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28', met planidentificatie NL.IMR0.0119.Eendrachtstraat28-BPC1, gewijzigd vast te stellen; 
  3. Voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Besluit

  1. De reactienota zienswijzen 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28' vast te stellen; 
  2. Het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28', met planidentificatie NL.IMR0.0119.Eendrachtstraat28-BPC1, gewijzigd vast te stellen; 
  3. Voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 13. 5.3

  Toelichting college:
  Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2' ongewijzigd vast te stellen. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een camperplaats met ten hoogste 50 camperplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen. Binnen de gemeente is een grote behoefte aan recreatieve verblijfsmogelijkheden. Een camperplaats op deze locatie is een goede aanvulling op het huidige recreatieve verblijfsaanbod in de gemeente Meppel.
  Het plangebied is gelegen in het Buitengebied, ten zuidoosten van de wijk de Oosterboer en ligt aan de Wetering, nabij de provinciale weg N851. Het plangebied ligt aan zowel de Hoogeveense Vaart als de Omgelegde Hoogeveense Vaart.


  Daarnaast wordt voorgesteld geen exploitatieplan op te stellen, gezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), SP-raadsleden (2), VVD-raadsleden (4)
  tegen
  PvdA-raadsleden (1), SteM-raadsleden (7)

  Voorgesteld besluit

  1. De reactienota zienswijzen 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2' vast te stellen; 
  2. het bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2', met planidentificatie NL.IMR0.0119.dewetering2-BPC1, ongewijzigd vast te stellen; 
  3. voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Besluit

  1. De reactienota zienswijzen 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2' vast te stellen; 
  2. het bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening De Wetering 2', met planidentificatie NL.IMR0.0119.dewetering2-BPC1, ongewijzigd vast te stellen; 
  3. voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

 14. 5.4

  Toelichting college:
  De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel en de manier waarop zij werkt is veranderd. Ten eerste is de ambtelijke organisatie de laatste jaren flink gegroeid als gevolg van ambities en opgelegde taken van het rijk. Daarna kwam de coronacrisis die van de ambtelijke organisatie een andere manier van werken vroeg. Een werkwijze die flexibeler is, waarbij fysieke en digitale afspraken mogelijk zijn en waarbij privacy een vanzelfsprekendheid is. Gedurende en ook na de coronacrisis bleken veel inwoners een korter lontje te hebben gekregen; onze samenleving is verhard. Daardoor is de veiligheid van medewerkers steeds meer onder druk komen te staan tijdens de dienstverlening. Na de coronacrisis en de terugkeer van medewerkers naar kantoor bleken ook de problemen op gebied van akoestiek/privacy zich op te stapelen. Dit alles vraagt om aanpassing en herinrichting van het stadhuis en de werf. Na respectievelijk 20 jaar (stadhuis) en 30 jaar (werf) functioneren is dat logisch.


  Bij de Begrotingsraad op 9 november 2023 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Verbouwing stadhuis uit de begroting’ aangenomen. Daarin wordt gevraagd om een plan voor de herinrichting van stadhuis en werf inclusief investeringsvoorstel. Een plan dat zich focust op strikt het noodzakelijke te doen qua herinrichting en het borgen van de veiligheid, akoestiek en privacy voor medewerkers, college, gemeenteraad en bezoekers. Dit voorstel is de uitwerking van het genoemde amendement.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)
  tegen
  SP-raadsleden (2)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor stadhuis & werf, zoals in dit voorstel beschreven, op basis van het door de raad aangenomen amendement nr. A5 d.d. 9 november 2023.
  2. De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
   a) Het benodigde investeringskrediet van € 6,3 miljoen beschikbaar te stellen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2024 en overeenkomstig te wijzigen in de begroting 2024.
   b) De meerjarenbegroting 2025-2028 aan te passen door het opnemen van de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering;
  3. Met het college nadere afspraken te maken over het periodiek informeren van de raad over de voortgang van het project.

  Besluit

  de raad besluit met 19 stemmen voor (SteM, VVD, CDA, CU, D66, PvdA) en 2 stemmen tegen (SP) :

  1. In te stemmen met het herinrichtingsplan voor stadhuis & werf, zoals in dit voorstel beschreven, op basis van het door de raad aangenomen amendement nr. A5 d.d. 9 november 2023.
  2. De programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:
   a) Het benodigde investeringskrediet van € 6,3 miljoen beschikbaar te stellen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2024 en overeenkomstig te wijzigen in de begroting 2024.
   b) De meerjarenbegroting 2025-2028 aan te passen door het opnemen van de kapitaallasten die voortkomen uit deze investering;
  3. Met het college nadere afspraken te maken over het periodiek informeren van de raad over de voortgang van het project.
 15. 6

  Toelichting: Hamerstukken zijn voorstellen waarover de raad geen nader debat wenst en waarover een besluit genomen kan worden. Het staat fracties wel vrij om een korte stemverklaring te geven waarom zij voor of tegen het voorstel stemmen. De raadscommissie heeft in zijn vergadering geadviseerd om de volgende onderwerpen daarom als hamerstuk te behandelen:

 16. 6.1

  Toelichting college:
  De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. In maart 2023 zijn alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om voor 1 september 2023 een zienswijze te geven over de ontwerptekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling publiek vervoer. Het ambtelijk overleg heeft toen besloten om alle raden in Zuidwest Drenthe te adviseren om geen zienswijze te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe met ingang van 1 juli 2024, onder gelijktijdige intrekking van huidige regeling geldend vanaf 24 juli 2019.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:


  1. Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe met ingang van 1 juli 2024, onder gelijktijdige intrekking van huidige regeling geldend vanaf 24 juli 2019.

 17. 6.2

  Toelichting college:
  Gemeenten en schoolbesturen in de regio Meppel werken samen om het nieuwkomersonderwijs vorm te geven. Inmiddels is iets minder dan de helft van de leerlingen die momenteel onderwijs in Meppel volgt, ook woonachtig in de gemeente. De overige kinderen zijn afkomstig uit omliggende gemeenten. De schoolbesturen van Promes en VOMEO hebben in de zomer van 2023 een visiedocument opgesteld voor het inrichten van een Taalschool voor de regio Meppel. Daarin wordt voorgesteld om alle onderwijs aan nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs te concentreren op één locatie. Door meer volume te creëren kan een stabiele, sterke onderwijsorganisatie worden neergezet en ontstaat een breed expertisecentrum voor onderwijs aan anderstalige kinderen. Dit draagt bij aan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, creëert het een aantrekkelijke werkplek voor de schaarse NT2-docenten (Nederlands als tweede taal-docenten), verbetert de doorstroom naar reguliere scholen en voorkomt segregatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen om per 1 augustus 2024 een regionale onderwijsvoorziening op te starten voor nieuwkomerskinderen van 6 – 19 jaar uit de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden. 
  2. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming deelnemende gemeenten een bedrag van € 245.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de huisvestingslasten van de Taalschool voor een periode van 3 jaar.
  3. De huurlasten te dekken uit de algemene bufferreserve onder voorbehoud van besluitvorming over de voorgenomen resultaatbestemming bij de jaarstukken 2023.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om: 
  1. In te stemmen om per 1 augustus 2024 een regionale onderwijsvoorziening op te starten voor nieuwkomerskinderen van 6 – 19 jaar uit de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden.
  2. Onder voorbehoud van positieve besluitvorming deelnemende gemeenten een bedrag van € 245.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de huisvestingslasten van de Taalschool voor een periode van 3 jaar.
  3. De huurlasten te dekken uit de algemene bufferreserve onder voorbehoud van besluitvorming over de voorgenomen resultaatbestemming bij de jaarstukken 2023.

 18. 6.3

  Toelichting college:
  Voor het perceel van Dorpsstraat 37 te Nijeveen is een aanvraag ingediend om extra woning mogelijk te maken achterop het perceel. Deze woning wordt dan gericht aan de Binnenveen. Het college heeft besloten een planschadeverhaalovereenkomst aan te gaan met initiatiefnemers van het plan. Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen om voor dit plan een verklaring van bedenkingen (vvgb) af te geven. De vvgb van de gemeenteraad is nodig om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-raadsleden (3), ChristenUnie-raadsleden (2), D66-raadsleden (2), PvdA-raadsleden (1), SP-raadsleden (2), SteM-raadsleden (7), VVD-raadsleden (4)

  Voorgesteld besluit

  Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de omgevingsvergunning voor het plan aan de dorpsstraat 37.

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:


  Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor de omgevingsvergunning voor het plan aan de dorpsstraat 37.

 19. 7

 20. 8

  Toelichting: Iedere week krijgt de gemeenteraad via belanghebbenden, organisaties of andere derden brieven of berichten binnen. Deze brieven en berichten komen als ingekomen stuk naar de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat er met de ingekomen stukken moet gebeuren door middel van vier afhandelingscategorieën:

  1. Voor kennisgeving aannemen
  2. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en in afschrift de raad informeren
  3. Overdragen aan het college van burgemeester en wethouders en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
  4. Overdragen aan de griffie en hen verzoeken een antwoord voor te bereiden
 21. 8.a

  Bijlagen

 22. 8.b
  Categorie 2: Ter afdoening in handen stellen van het college en de raad informeren
 23. 8.c
  Categorie 3: Het college vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 24. 8.d
  Categorie 4: De griffie vragen om een conceptantwoord voor te bereiden
 25. 9

  1. Kennisgeving geheimhouding
  2. Raad
  3. College
  4. Verbonden partijen
 26. 10
  Sluiting